13. Marta, 2020

Refundacija naknade plaće za vrijeme bolovanja i porodiljskog odsustva u Republici Srpskoj

Pravo na bolovanje (privremena spriječenost za rad) te porodiljsko odsustvo zagarantovano je mnogobrojnim zakonima, pravilnicima i podzakonskim aktima, te međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik BiH.

Kada se radi o poslodavcima koji zapošljavaju radnike/ce na teritoriji Republike Srpske (u podružnicama ili poslovnim jedinicama), bez obzira na sjedište društva mogu izvršiti refundaciju naknade plaće koju su isplatili radnicima/cama tokom bolovanja ili porodilljskog odsustva.

Refundacija naknade plaće za period bolovanja (privremene spriječenosti za rad)

U članu 14. Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (“Sl. glasnik RS”, br. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 100/14, 4/15, 8/16, 112/18 i 87/19) taksativno su nabrojani razlozi koji se smatraju privremenom nesposobnošću za vrijeme koje osiguraniku Fonda pripada naknada plate u skladu sa ovim pravilnikom smatra se odsustvo sa posla iz sljedećih razloga:

 1. bolest,
 2. povreda,
 3. medicinsko ispitivanje,
 4. njega oboljelog člana uže porodice,
 5. profesionalna bolest ili povreda na radu,
 6. sprovođenje propisane mjere obavezne izolacije kao kliconoše ili pojava zarazne bolesti u njegovoj okolini i
 7. dobrovoljno davanje organa ili tkiva.

Poslodavac u navedenim slučajevima dakle nastavlja isplaćivati plaću radniku/ci, te nakon isteka perioda od 30 dana (koji idu na teret poslodavca), ima pravo na refundaciju od strane nadležnog Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, prema prebivalištu radnika/ce. Objektivni rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju je 3 godine od prvog dana privremene nesposobnosti za rad.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje Zahtjeva za refundaciju naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (Obrazac REF-01):

 • popunjen, potpisan i ovjeren izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti za rad (novčana doznaka – original). U odgovarajući dio izvještaja unijeti potrebne podatke koji se odnose na obračun naknade, te unijeti 70% od iznosa neto plaće,
 • popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac ZR-PL (Potvrda o neto plati), upisuje se puna neto plaća za period bolovanja,
 • popunjen, potpisan i ovjeren evidencioni list – upisati datume isplata plaće za svaki mjesec bolovanja, šifre doznake, refundacija u iznosu od 70%, isplata za svaki mjesec bolovanja, broj sati koje je radnik/ca provela na bolovanju (za svaki mjesec), i iznos za refundaciju (70% od neto plaće)
 • nalaz, ocjena i mišljenje prvostepene ili drugostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad (original),
 • platna lista za svaki mjesec bolovanja,
 • obrazac 1002 za svaki mjesec na koji se zahtjev odnosi,
 • sporazum sa Poreskom upravom RS o reprogramiranju i dokaz o izmirenju reprogramiranih obaveza,
 • popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac EZ-6 (Spisak isplaćenih naknada plaća), u koji se upisuje ime i prezime radnice, period za koji se isplatila naknada – svaki mjesec posebno, broj dana provedenih na bolovanju i puni iznos neto plaće za svaki mjesec,
 • kopija potvrde o registraciji u Poreznoj upravi RS-a i rješenje sa okružnog privrednog suda,
 • sva dodatna dokumentacija koju Fond zdravstvenog osiguranja može tražiti.

 

Refundacija naknade plaće za period porodiljskog odsustva

Pravo na refundaciju naknade plaće za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva ima korisnik prava na refundaciju i to:

 • Poslodavac;
 • Preduzetnik;
 • Lice koje u vidu osnovnog zanimanja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost.

Uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju su:

 • registracija korisnika prava na refundaciju ili njegovog organizacionog dijela u Poreznoj upravi Republike Srpske, kao uplatioca doprinosa i lica koje koristi porodiljsko odsustvo (porodilja ili drugo lice u skladu sa Zakonom), kao obveznika doprinosa (Obrazac PD3100 Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa);
 • redovna uplata doprinosa za dječiju zaštitu za porodilju ili drugo lice koje koristi porodiljsko odsustvo u skladu sa Zakonom i sve zaposlene radnike u posljednjih godinu dana prije počinjanja korištenja porodiljskog odsustva kao i za vrijeme njegovog korištenja;
 • rješenje korisnika prava na refundaciju (poslodavca) o odobravanju korištenja porodiljskog odsustva porodilji ili drugom licu u skladu sa Zakonom;
 • dokaz da je poslodavac izmirio obaveze za doprinose putem multilateralne kompenzacije (MLK) pod uslovom da su obaveze po osnovu doprinosa riješene multilateralnom kompenzacijom;
 • rješenje Ministarstva finansija ili Porezne uprave RS o odgođenom plaćanju poreskog duga;
 • redovna isplata naknade plate porodilji ili drugom licu koje u skladu sa Zakonom koristi porodiljsko odsustvo za vrijeme korištenja istog.

Zahtjev za priznavanje navedenog prava uz potrebnu dokumentaciju korisnik prava na refundaciju može podnijeti u roku od godinu dana od dana početka korištenja porodiljskog odsustva na Obrascima NP-1 i NP-2, a korisnici prava preduzetnici ili lica koja u vidu osnovnog zanimanja obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost na Obrascima NP-1 i NP-3.

Dostaviti dokumentaciju Centru za socijalni rad, prema sjedištu korisnika prava na refundaciju (poslodavca odnosno njegovog organizacionog dijela, preduzetnika ili lica koje u vidu osnovnog zanimanja obavlja profesionalnu djelanost):

 • dostaviti potpisan i ovjeren Zahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju naknade plaće za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva obrazac NP-1 (JIB, matični broj sa sudskog rješenja, PDV broj, naziv i adresa poslodavca, broj žiro računa, šifra budžetske organizacije 9999999, šifra općine itd.) upisati ime radnice, datum rođenja djeteta i 100% iznosa koji se želi refundirati – od 01.01.2020. godine, do 31.12.2019. se refundiralo 80%),
 • potpisan i ovjeren obrazac NP-2 (ili NP-3) – upisati punu bruto plaću i plaću nakon oporezivanja za 12 mjeseci prije početka porodiljskog odsustva, upisati punu bruto plaću i plaću nakon oporezivanja za svaki mjesec porodiljskog odsustva, datum od kada se uplaćuje doprinos za dječiju zaštitu za radnicu (datum početka rada za tog poslodavca) i datum početka ugovora na određeno/neodređeno vrijeme,
 • potpisano i ovjereno Rješenje poslodavca o priznatom pravu – podaci za radnicu, ime i datum rođenja djeteta, trajanje porodiljskog odsustva (12 mjeseci ili manje),
 • doznake ljekara sa šifrom trudnoća i porođaj,
 • najaktuelniji ugovor o radu,
 • platna lista za svaki mjesec,
 • dokaz da je poslodavac izmirio obaveze multilateralnom kompenzacijom,
 • rješenje Ministarstva finansija ili Porezne uprave o odgođenom plaćanju poreskog duga sa dokazima o izmirenim obavezama po rješenju.

Nakon što se prikupi potrebna dokumentacija, dostavlja se nadležnom Centru za socijalni rad, prema sjedištu korisnika prava na refundaciju (poslodavca odnosno njegovog organizacionog dijela, preduzetnika ili lica koje u vidu osnovnog zanimanja obavlja profesionalnu djelanost), nakon čega Centar izdaje Rješenje kojim priznaje pravo na refundaciju naknade plaće podnosiocu zahtjeva (poslodavcu), ukoliko se zadovolje svi uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju. Rješenje Centra za socijalni rad predstavlja osnov za podnošenje Zahtjeva za refundaciju naknade plaće (trebovanje), te već sadrži mjesečni iznos i vremenski period koji je moguće refundirati.

Zahtjev za refundaciju naknade plaće, po priznatom rješenju može se podnijeti za jedan ili više mjeseci nakon izvršene isplate naknade, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana isplate naknade plate za posljednji mjesec korištenja porodiljskog odsustva na Obrascu TR-NP-PO.