14. Decembra, 2020

Refundacija naknade plaće tokom privremene spriječenosti za rad radnika (bolest i izolacija) uzrokovane COVID-19 virusom u Kantonu Sarajevo

Obzirom da se zbog posljedica pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, veliki broj poslodavaca po prvi put susreće sa situacijom gdje radnici koriste bolovanje na osnovu Rješenja o zabrani kretanja ili nalaza i doznaka izdatih od strane raznih medicinskih ustanova i medicinskog osoblja, pojavio se veliki broj nedoumica i upita vezano za mogućnost podnošenja zahtjeva za refundaciju naknade plaće isplaćene radnicima tokom perioda njihove izolacije.

Pravo na naknadu plaće je jedno od osnovnih prava koja proizilaze iz radnog odnosa, te kao takvo zagarantovano i tokom privremene spriječenosti za rad. Situacije kada osiguranici imaju pravo na naknadu plaće tokom privremene spriječenosti za rad definisani su u članu 42. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (“Sl. Novine FBiH” br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 I 36/19):

  1. privremeno spriječeni za rad zbog bolesti ili povrede odnosno radi liječenja ili medicinskih ispitivanja smješteni u zdravstvenu ustanovu,
  2. privremeno spriječeni za rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika,
  3. izolirani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini,
  4. određeni za pratioca bolesnika upućenog na liječenje ili ljekarski pregled u najbliže mjesto,
  5. određeni da njeguju oboljelog supružnika ili djeteta pod uvjetima propisanim ovim zakonom.

Pored činjenice da radnik u navedenim situacijama ima pravo na naknadu plaće od prvog dana privremene spriječenosti za rad (propisano u članu 43. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH) u članu 57. istog zakona predviđeno je da se naknada plaće isplaćuje osiguraniku na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja od prvog dana korištenja prava.

Bitno je naglasiti da u ovim situacijama naknadu plaće obračunava i isplaćuje poslodavac, nakon čega ima pravo podnijeti zahtjev za refundaciju (povrat isplaćene naknade plaće radniku u propisanom iznosu), a kantonalni zavod osiguranja je obavezan vratiti isplaćenu naknadu u roku od 45 dana.

Iznos refundiranih sredstava poslodavcu od strane Zavoda

Pravilnikom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 25/2020) propisana je visina naknade plaće koja se isplaćuje na teret kantonalanog zavoda zdravstvenog osiguranja. U članu 8. Pravilnika propisano je da najviši iznos naknade plaće koji se isplaćuje na teret Zavoda po osnovu prava iz člana 5. stav 1. ovog Pravilnika ne može biti viši od 80% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plaća osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika, ali ni u kom slučaju najviši iznos plaće koji se isplaćuje na teret sredstava Zavoda u skladu sa ovim Pravilnikom ne može biti viši od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Radi dodatnog pojašnjenja, za primjer ćemo uzeti radnicu čija je plaća 7 mjeseci prije privremene spriječenosti za rad (uzrokovane zarazom COVID-19 virusom) iznosila 700 KM mjesečno (neto iznos). Obzirom da je njena neto plaća ispod prosječne neto plaće u posljednih 7 mjeseci, poslodavac će izračunati prosjek njenih 6 mjesečnih plaća, ne uzimajući u obzir mjesec koji je prethodio mjesecu kada je otvoreno bolovanje. Ukoliko je radnica otvorila bolovanje u septembru 2020. godine, prosjek neto plaća poslodavac računa od februara 2020. godine do jula 2020. godine, te dobija prosječnu satnicu. Tu satnicu uzima kao osnov za iznos refundacije, te je upisuje na doznake, rubrika 2. Prosječna satnica se množi sa ukupnim brojem sati tokom privremene spriječenosti za rad (na primjer: ukoliko je izolacija trajala 10 radnih dana, ukupan broj sati će iznositi 80, ukoliko se radi o radnici koja je zaposlena na puno radno vrijeme, 8h dnevno).

Zavod za javno zdravstvo FBiH je dana 07.08.2020. godine objavio Definiciju slučaja za COVID-19 i druge definicije za potrebe nadzora (koja može biti predmet revizije kada budu dostupne nove informacije), gdje se u pogledu osnova za izolaciju, razlikuju 3 scenarija:

  1. Sumnjiv slučaj

U ovom scenariju osoba ispoljava kliničke (iznenadna pojava povišene temperature i kašlja; ili iznenadna pojava bilo koja tri ili više simptopma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, opća slabost/zamor, glavobolja, bolovi u mišićima, bol u grlu, curenje iz nosa, dispneja, gubitak apetita/mučnina/povraćanje, dijareja, izmijenjeno psihičko stanje) i epidemiološke kriterije (boravak ili rad u području s visokim rizikom od prenosa virusa; ili boravak ili putovanje u oblasti sa prenosom u zajednici unutar 14 dana od pojave simptoma; ili rad na zabrinjavanju drugih u zdravstvenoj ustanovi ili kući);

  1. Vjerovatan slučaj

U ovom scenariju osoba ispunjava navedene kliničke kriterije, te je bila u kontaktu sa vjerovatnim ili potvrđenim slučajem, ili je epidemiološki povezana sa klasterom slučajeva sa najmanje jednim potvrđenim slučajem identificiranim u tom klasteru; sumnjiv slučaj čiji nalazi rendgena prsnog koša ukazuju na oboljenje COVID-19; osoba kod koje je došlo do pojave anosmije (gubitak čula mirisa) ili ageuzije (gubitak čula okusa) bez ikakvih drugih identificiranih uzroka; smrt koja se ne može objasniti drugim uzrocima, odrasle osobe sa respiratornim distresom prije smrti i koja je bila kontakt vjerovatnog ili potvrđenog slučaja ili epidemiološki povezana sa klasterom sa najmanje jednim potvrđenim slučajem identificiranim u tom klasteru;

  1. Potvrđen slučaj

U ovom scenariju osoba posjeduje latoratorijski potvrđenu infekciju COVID-19 virusa, bez obzira na kliničke znakove i simptome.

U Instrukciji za postupanje br. 02-33-6441/20 koju je izdalo Federalno Ministarstvo zdravstva dana 13.11.2020. preporuka je da se sva tri scenarija posmatraju u kotekstu Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10) koji razlikuje dvije šifre u slučaju kada je kod osobe identificiran virus (U07.1 – CODVID-19) i kada kod osobe nije identificiran virus (U07.2 – CODVID-19). Dakle, u slučaju bilo kojeg od ova tri scenarija (sumnjiv, vjerovatan i potvrđen slučaj) trebaju se smatrati privremenom nesposobnošću za rad (u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH i Pravilnika o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo), i u skladu s tim se na odgovarajući način vrši naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Osobe koje imaju Rješenje o zabrani kretanja i otvoreno bolovanje od strane porodičnog ljekara imaju pravo na naknadu plaće za period izolacije (u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH), nakon čega poslodavac može podnijeti zahtjev za refundaciju isplaćene naknade plaće u propisanom iznosu, sa kompletiranom dokumentacijom.

Napomena: Vremenski period izolacije u FBiH je bio 14 dana do 05.11.2020. godine,  kada je objavljena preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva – od kada se period boravka u izolaciji skraćuje ukoliko je riječ o blažim i srednje teškim slučajevima, i ona iznosi 10 dana, unutar toga najmanje tri dana bez simptoma po principu 7+3. Za sve teže slučajeve ona ostaje ista, dakle minimalno 10 dana plus tri dana bez simptoma.

Kućna izolacija u slučaju potvrđenog slučaja unutar domaćinstva

Situacija koja je propisana članom 11. tačka 9. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 29/2005) je da se osoba nalazi u kućnoj izolaciji kada se na osnovu ocjene epidemiološke ugroženosti izoluju članovi porodice za koje postoji sumnja da su oboljeli od zaraznih bolesti, a koja se mora isključiti kliničkim i dijagnostičkim metodama. Dakle, ukoliko osoba živi u istom domaćinstvu kao zaražena osoba, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu izdaje Rješenje o zabrani kretanja svim članovima domaćinstva u kojem živi zaraženi član u trajanju od 14 dana (od 05.11.2020. 10 dana); član domaćinstva sa ovim Rješenjem odlazi u područni dom zdravlja i otvara bolovanje – tretira se kao bolovanje iz prethodnih slučajeva. Naknadu plaće i u tom slučaju isplaćuje poslodavac, te ima pravo podnijeti zahtjev za refundaciju isplaćene naknade plaće u propisanom iznosu.

Napominjemo: ukoliko se radnik ne osjeća dobro, te pokazuje neke od simptoma, a pri tome odluči ostati kući i ne testirati se, već odluči ostati kući i raditi od kuće, u tom slučaju poslodavac nema pravo na refundaciju, jer se radnik vodi kao da redovno radi, za što prima punu plaću.