Rabati i popusti - BIH
11. Decembra, 2023

Rabati i popusti

Popust ili rabat predstavlja umanjenje prodajne cijene koju prodavač odobrava svom kupcu ukoliko isti kupi određenu količinu robe ili usluga, ili zadovolji druge uslove, te isti možemo definisati kao podešavanje ili korigovanje aktuelnih i postojećih prodajnih cijena. Svakodnevno se u praksi susrećemo sa situacijama da lica koja vrše prodaju dobara i usluga zbog samog opstanka na tržištu, ali i zbog ostvarivanja dobre poslovne saradnje sa kupcima primorani odobravati rabate na izvršene promete. Najčešće su razlozi odobravanja određenog popusta rasprodaje, unapređenje prodaje, pridobivanje novih kupaca, brži priliv novca, te rješavanje proizvoda čija prodaja ne ide najbolje. Najčešće vrste rabata su količinski rabati, vremenski, posebni popusti…

Trenutno ne postoji formalna obaveza zaključivanja ugovora o popustu, ali je preporučeno da se sa onim kupcima kojima se odobrava određeni popust potpiše ugovor zbog jasnijeg uređenja međusobnih obligacionih odnosa. Najčešće je upravo ugovor podloga za odobravanje određenog popusta, s tim da pod tim pojmom nije uvijek nužno podrazumijevati formalno zaključen ugovor, jer ulogu tog ugovora može imati i prihvatanje ponude koja uključuje rabat, tj. klauzula na fakturi kojom je rabat odobren, te ni PDV propisima nije propisana obaveza zaključivanja ugovora o popustu kao uslov za priznavanje istog kao umanjenja osnovice za PDV. Dovoljno je da se rabat iskaže na samoj fakturi, a naknadno odobreni rabati se navode u knjižnim odobrenjima.

Iskazivanje popusta u trgovačkim knjigama

Svaki trgovac je dužan evidentirati promet, odnosno svaku promjenu u trgovini u trgovačku knjigu na malo, i to za svaki dan, najkasnije narednog dana za prethodni.

Svi popusti se kao i povećanje cijena, povrati i slično moraju evidentirati u trgovačku knjigu na malo. Prilikom nivelacije cijena na određenim artiklima mora se voditi dokument nivelacije koji se unosi u TKM, i cijene koje su utvrđene u tom dokumentu moraju biti identične cijenama koje su na artiklima u prodaji. Također, u slučaju inspekcijskog nadzora, tržišni inspektor će utvrditi da li trgovac na propisan način vrši nivelaciju cijena, te da li istu redovno evidentira u TKM. U slučaju neažurnog vođenja knjige, tržišni inspektor je u mogućnosti privremeno zabraniti rad do otklanjanja nedostataka.

PDV aspekt popusta i rabata

Popusti na cijenu u kontekstu PDV-a se najčešće posmatraju kao element koji utiče na formiranje prodajne vrijednosti dobara i usluga, odnosno osnovice za obračun PDV-a, koja se računa na način da se pomnoži količina sa prodajnom cijenom, i od tog zbira se oduzima popust. Popust umanjuje prodajnu cijenu i poreznu osnovicu, a samim tim i obračunati porez na dodanu vrijednost. Odobreni rabati moraju biti jasno iskazani na fakturi, jer se samo tako mogu uzeti u obzir prilikom umanjenja porezne obaveze.

Odredbama člana 20. stav 10. Zakona o PDV-u Bosne i Hercegovine je regulisano da se u osnovicu za obračun PDV-a ne uključuju popusti i druga umanjenja cijene koji su primaocu dobara ili usluga daju na fakturi nakasnije u momentu izvršenja prometa dobara i usluga. Istim članom 20. stav 11. propisano je da ako se osnovica naknadno izmijeni, zbog vraćanja dobara isporučiocu, popusta koji kupac dobije nakon primljenih dobara ili pruženih usluga, ili ako se iznos naknade ne može naplatiti nakon iscrpljivanja svih zakonskih sredstava, obveznih koji je izvršio promet usluga ili dobara, može primjenom člana 55. stav 6. tog zakona, izvršiti ispravku iznosa PDV-a.

Članom 55. stav 6. Zakona propisano je da se knjižna obavijest izdaje isključivo u sljedećim slučajevima:

  • kada davalac usluga, odnosno dobavljač dobara nakon ispostavljanja fakture odobri određeni popust
  • kada dobavljač primi dodatnu uplatu za isporučena dobra, odnosno izvršene usluge nakon ispostavljanja fakture
  • kada se roba vraća nakon ispostavljanja fakture

Članom 69. stav 1 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost je propisano ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog neke vrste popusta ili nemogućnosti određene naplate, u tom slučaju lice koje je obavilo uslugu ili isporučilo određeno dobro može ispraviti iznos izlaznog poreza.

Isporučilac u tom slučaju izdaje knjižnu obavijest (koja treba da sadrži sljedeće podatke: naziv, adresu i  ID broj prodavca, mjesto i datum izdavanja, te redni broj dokumenta, naziv, adresu i ID broj kupca, iznos za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV, poresku stopu koja se primjenjuje, te iznos za koji je smanjen iznos obračunatog PDV-a i broj i datum izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga koji se koriguje) na taj iznos licu kojem je obavljena usluga ili isporučeno dobro, koje na osnovu te knjižne obavijesti vrši ispravku odbitka ulaznog poreza. Bitno je naglasiti da prodavac može umanjiti svoj izlazni PDV nakon što od kupca dobije ovjereno knjižno odobrenje. Kupac takođe u sovjim knjigama na osnovu tog dokumenta vrši korekciju svog ulaznog PDV-a.