18. Novembra, 2019

PUFBIH poziva na propisno podnošenje Obrasca MOP-1002

PUFBiH ukazuje na to da je odredbama Zakona o doprinosima RS propisano da su uplatioci doprinosa dužni najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti obračun doprinosa Poreskoj upravi RS-a. Ovaj obračun uplatioci doprinosa su dužni dostaviti na obrascu MOP- 1002, koji je sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Prijavu poreza po odbitku poslodavac – rezident Federacije BiH dužan je podnijeti za svakog zaposlenika koji ima prebivalište na teritoriji RS .

Porezna uprava Fedracije BiH poziva poslodavce – rezidente Fedracije BiH koji zapošljavaju radnike s prebivalištem u Republici Srpskoj da podnose propisane porezne prijave i na taj način izbjegnu novčane sankcije propisane Zakonom o poreskom postupku RS i Zakonom o doprinosima RS.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem doprinosa vrši Poreska uprava Republike Srpske. Zakonom je propisana novčana kazna od 1.000 KM do 3.000 KM, za pravne osobe ili druge subjekte ako ne podnesu poresku prijavu ili je ne podnesu na način i u roku koji je propisan poreskim propisima