30. Augusta, 2019

Promijenili ste poslodavca, ili podružnicu društva u kojem radite? Ne zaboravite provjeriti status zdravstvenog osiguranja članova porodice koje osiguravate!

Obavezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu je u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju . Osiguranik zdravstvenog osiguranja se između ostalog postaje i po osnovu rada (u preduzećima, ustanovama, kod pravnog ili fizičkog lica, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim predstavništvima, zemljoradnici)

Obveznik uplate doprinosa (poslodavac) podnosi prijavu za upis u Jedinstveni sistem registracije za svakog novog radnika(osiguranika).

Osiguranik u skladu sa Zakonom ima pravo na osnovu svog osiguranja osigurati i sljedeća lica:

  • supružnika (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
  • djecu (rođenu u braku, van braka, usvojenu ili pastorčad : i drugu djecu bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
  • roditelja (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelj osiguranika) ako ih izdržava,
  • unuke, braću, sestre, djeda i baku/nanu ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.

Neke promjene radno-pravnog statusa radnika mogu da utiču na osiguranje članova njegove porodice.

Situacije u kojima može doći do automatske odjave člana porodice kojeg Vi osiguravate su :

  • U slučaju odjave radnika sa jedne podružnice, te istovremene prijave na drugu unutar istog društva automatski može doći do odjave članova porodice koju osiguranik osigurava, što za njega znači obavezu ponovnog podnošenja odgovarajućeg obrasca u nadležnu ispostavu ZZ
  • U slučaju promjene poslodavca, novi poslodavac je dužan izvršiti prijavu radnika u Jedinstveni sistem registracije putem za to predviđenog obrasca. Ovim obrascom će se izvršiti automatska prijava radnika na zdravstveno osiguranje, ali ne i prijava članova njegove porodice. I u ovom slučaju radnik ima obavezu izvršiti prijavu članova porodice u nadležnu ispostavu ZZ

NAPOMENA: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo navedene obrasce ne naplaćuje od februara ove godine i oni su dostupni putem njihove web stranice.

Za svaki konkretan slučaj preporučujemo da kontaktirate i kantonalni zavod osiguranja u kome ste osigurani, jer postoje odstupanja u svakom kantonu. Kontakte možete pronaci na stranici Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja/reosiguranja www.fedzzo.com.ba.

 

Izvor: Zakon o zdravstvenom osiguranju FBIH