28. Januara, 2022

Prijava poreza na dobit i porezni bilans u FBIH

Obavezu podnošenja prijave poreza na dobit i poreznih bilansa u Fedraciji BIH imaju sva pravna lica koja su prema Zakonu o porezu na dobit FBIH (Sl.novine FBIH 15/16 i 15/20) obveznici poreza na dobit.

Pravna lica utvrđuju poslovni rezultat i isti iskazuju u godišnjim finansijskim izvještajima. Porezna osnovica se formira usklađivanjem poslovnog rezultata za sve porezno nepriznate rashode te prihode koji se izuzimaju od oporezivanja, kao i za kapitalne dobitke ili gubitke u okviru jednog poreznog razdoblja. Osim navedenog, za utvrđivanje porezne osnovice je potreban i efekat transfernih cijena za ona pravna lica koja posluju sa povezanim licima.

Porezno nepriznati rashodi su definisani zakonskim propisima, a izdvajamo neke od najčešćih kod poreznih obveznika: zatezne kamate i troškovi postupka prinudne naplate javnih prihoda, novčane kazne, porez po odbitku plaćen na teret isplatioca, nedokumentirani rashodi. Rashodi na ime ispravke vrijednosti potraživanja treba pažljivo sagledati i provjeriti jesu li ispunjeni uslovi u skladu sa zakonskim propisima.

Prihodi koji se izuzimaju od oporezivanja su prihodi ostvareni na osnovu učešća u kapitalu drugog poreznog obveznika, te otpisi potraživanja i ukidanja rezervisanja koju su u prethodnim godinama bili iskazani kao nepriznati rashodi.

Prilikom utvrđivanja porezne osnovice, porezni obveznik ima pravo koristiti porezne gubitke iz prethodnih godina za umanjenje porezne osnovice u tekućoj godini, ali najduže  5 godina od godine kada je prvi put iskazan gubitak. Pored toga, porezni obveznik može koristiti zakonom propisane porezne olakšice , i to:

  • Porezna olakšica po osnovu investiranja u stalna sredstva – umanjenje porezne osnovice za 50% ako su ispunjeni zakonom propisani uslovi
  • Porezna olakšicu po osnovu zapošljavanja – umanjenje porezne osnovice za iznos bruto plata novoprimljenih zaposlenika. Novoprimljeni zaposlenici moraju imati ugovor o radu sa punim radnom vremenom u kontinuitetu 12 mjeseci, te ne smiju biti zaposleni kod poveznih lica u prethodnih 5 godina.

Porez na dobit se obračunava na konačno utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od 10% i iskazuje se u Prijavi poreza na dobit.

U toku poreznog razdoblja porezni obveznik je dužan plaćati mjesečnu akontaciju poreza na dobit koja se plaća do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Porezni obveznik ima pravo umanjiti porez na dobit u FBIH za iznos poreza koji je plaćen izvan teritorije FBIH.

Prijava poreza na dobit se podnosi do 31. marta, odnosno do posljednjeg radnog dana u martu tekuće godine za prethodnu godinu i ista se podnosi isključivo elektronskim putem. Ukoliko je konačna porezna obaveza veća od uplaćenih iznosa akontacija poreza, porezni obveznik je dužan u roku od 20 radnih dana od dana podnošenja porezne prijave uplatiti razliku poreza na dobit.