21. Septembra, 2023

Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti u FBiH

Poslodavci su često u dilemi šta je to što mogu dodatno uplatiti svojim zaposlenicima, a da ne bude predmetom oporezivanja te na taj način povećati zadovoljstvo u firmi i ne opteretiti svoj budžet dodatnim poreznim obavezama. U ovom tekstu saznajte malo više o tome.

Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti i koji ne podliježu oporezivanju su:

 • naknade troškova službenog putovanja i naknade za rad na terenu,
 • naknade ostalih troškova zaposlenicima i
 • novčane pomoći zaposlenicima.

Naknade troškova službenog putovanja

Naknade troškova službenog putovanja obuhvataju neoporezivi iznos naknade za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove utvrđene Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 44/16 i 50/16) koja važi za budžetske korisnike, kao i za druge porezne obveznike.

Naknada za rad na terenu

Naknada za rad na terenu (terenski dodatak) se isplaćuje zaposleniku pod uslovom da se rad obavlja van mjesta zaposlenja i da traje duže od 30 dana neprekidno u iznosima od:

 • 20% od iznosa propisane dnevnice, ako su na terenu osigurani smještaj i ishrana od strane poslodavca,
 • do 70% iznosa propisane dnevnice, ako je na terenu osigurana samo ishrana,
 • do visine propisane dnevnice ako je na terenu zaposleniku osiguran samo smještaj.

Naknade ostalih troškova zaposlenicima

Naknade ostalih troškova zaposlenicima uključuju:

 • troškove naknade za prijevoz,
 • naknadu za ishranu u toku rada,
 • naknadu za smještaj i troškove odvojenog života,
 • regres i
 • otpremninu.

Prevoz

Naknada troškova prijevoza na posao i sa posla priznaje se u visini koštanja cijene karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prijevoza, a u slučaju korištenja vlastitog automobila saglasno internim aktima u visini od 15% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji.

Topli obrok

Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) priznaje se u visini do 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku

Regres za godišnji odmor

Regres za godišnji odmor priznaje se u visini do 50% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate.

Otpremnina prilikom odlaska u penziju

Otpremnina prilikom odlaska u penziju priznaje se u visini šest neto plaća zaposlenika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plaća u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika

Otpremnina u slučaju otkaza ugovora

Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu ne podliježe obavezi plaćanja poreza na dohodak ukoliko je isplaćena zaposleniku do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca – isplatioca otpremnine.

Novčane pomoći zaposlenicima

Novčane pomoći zaposlenicima uključuju jednokratne novčane pomoći u visini tri prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini tri prosječne neto plaće u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika na ime:

 • teške invalidnosti zaposlenika (najmanje 60% invaliditeta),
 • teške bolesti zaposlenika ili članova njegove uže porodice i
 • hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara

Novčane pomoći zaposlenicima također uključuju i naknade troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili člana njegove uže porodice, kao i smrti penzioniranog zaposlenika, u visini stvarnih troškova sahrane, a najviše četiri prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji za prethodna četiri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati naknade.

Novčane pomoći zaposlenicima  uključuju i naknade troškova liječenja teško oboljelih zaposlenika i člana njegove uže porodice,  u visini stvarnih troškova prema dokumentaciji.

Pokloni zaposlenicima

Pokloni  koje poslodavci daju zaposleniku u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, povodom državnih ili vjerskih praznika i/ili jubileja firme i sl, ne podliježu obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak ako njihova ukupna vrijednost na godišnjem nivou nije veća od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon.

Ukoliko se naknada za poklon isplati zaposleniku u iznosu većem od propisanih smatrat će se oporezivim prihodom  iz nesamostalne djelatnosti.