15. Aprila, 2019

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA za vozila u BIH i uslovi koji se moraju ispunjavati u saobraćaju

Na osnovu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ministar komunikacija i transporta u saradnji sa entitetskim ministarstvima donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTEREĆENjU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNjAVATI UREĐAJI I OPREMA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA

Izmjene u pravilniku su sukladne naredbama o homologaciji odnosno odgovarajuće su UNECE pravilniku. Nova verzija pravilnika je od 10.04.2019. na snazi, gdje je izmjenjen i sporni član 46.

Udruženje poslodavaca FBiH je još 2017. godine uputilo inicijativu Ministarstvu prometa i komunikacija BiH za izmjene člana 46. Pravilnika i uklanjanje nelogičnih rješenja u njegovom sadržaju.

U članu 46. koji se odnosi na zatamljivanje zadnjeg stakla vozila namijenjenog obavljanju privrednih djelatnosti. u stavu (4), iza tačke b) dodaje se tačka c) i d) koje glase:

(3) Nije dozvoljeno naknadno zatamnjivanje vjetrobrana.
(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, mogu se dodatno zatamniti:

c) bočne staklene površine u ravni vozača i suvozača, tako da ukupna providnost iznosi najmanje 70%;
d) zadnje staklo vozila, namijenjenog za obavljanje privredne djelatnosti za koju su registrovani, postavljanjem homologovanih reklamnih folija bez refleksije, pri čemu vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (spoljašnja) bočna vozačka ogledala.

Pravilnik dodatno definiše korištenje dnevnog svjetla i to u članu 41a koji se dodaje iza člana 41.

Dodane su tačke na listi uređaja za označavanje vozila. Prema novom pravilniku, ti uređaji su:

a) prednja poziciona svjetla;

b) zadnja poziciona svjetla;

c) zadnje svjetlo za maglu;

d) parkirna svjetla;

e) gabaritna svjetla;

f) svjetla zadnje registarske tablice;

g) rotacijska i treptava svjetla;

h) katadiopteri.

i) dnevno svjetlo,

j) oznake za obilježavanje dugih i teških vozila,

k) oznake za obilježavanje sporih vozila,

l) konturne oznake.

Pravilnik ima dodatne članove koji definišu zakonsku obavezu posjedovanja dopunske kočnice, definisano je korištenje ugaonog svjetla, manevarskog svjetla, spoljašnjeg pristupnog svjetla, što može privrednicima značiti kod radnje utovara i istovara.

Novi pravilnik možete preuzeti ovdje (PRAVILNIK za vozila i uslovi koji se moraju ispunjavati u saobraćaju)