17. Juna, 2021

Povrat PDV-a stranim licima

Ukoliko ste strani državljanin ili strani pravni subjekt, i kupili ste određena dobra ili usluge na teritoriji Bosne i Hercegovine, imate pravo na povrat PDV-a za navedena kupljena dobra/usluge, uz određene uslove koji se moraju ispuniti.
Propis koji reguliše povrat PDV-a za strana fizička i pravna lica je Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH. Od uvođenja PDV-a 2006. godine Zakon je regulisao povrate poreza na dodanu vrijednost za strana lica, međutim to su u praksi koristila najčešće fizička lica, a iz razloga što su način i uslovi ostvarivanja prava stranih subjekata za povrat bili nedovoljno definisani. Stupanjem na snagu Pravilnika o primjeni zakona na dodanu vrijednost (»Službeni glasnih BiH«, broj 44/20), to se promijenilo.

Fizička lica
Uslovi koji moraju biti ispunjeni za povrat PDV-a prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost BiH su:
• Pravo na povrat PDV-a može se ostvariti samo na kupljena dobra, ne i usluge;
• Dobra koja su kupljena moraju biti nova tj. ne smiju biti korištena;
• Vrijednost dobara koja su kupljena mora biti minimalno 100 KM (s PDV-om);
• Povrat PDV-a nije moguće ostvariti za mineralna ulja, alkohol i alkoholna pića, te prerađevine od duhana;
• Strani državljanin pravo na povrat PDV-a može iskoristiti ukoliko kupljeno dobro iznese iz BiH u roku od 3 mjeseca od dana kupovine, i to u neiskorištenom, odnosno nepromijenjenom stanju u odnosu na ono kako je kupljeno.

Procedura povrata PDV-a počinje prilikom same kupovine popunjavanjem Obrasca PDV-SL 2 (Zahtjev za povrat PDV-a stranim državljanima) koji sadrži podatke o prodavcu i kupcu, te fakturi za izvršeni promet. Obrazac popunjava domaći PDV obveznik, tj. prodavač, u tri primjerka, od čega dva primjerka zadržava strani državljanin, a jedan prodavač. Prilikom ulaska u carinsko područje BiH, strani državljanin treba da pokaže originalni obrazac PDV-SL 2, fakturu za kupljena dobra, kao i sama dobra, kako bi službenici UINO BiH mogli da provjere da li su ispunjeni uslovi za povrat, te pečatom i potpisom ovjerili zahtjev. Sa ovim činom je odobren povrat PDV-a i strani državljanin ima dvije metode za povrat novca. Prva metoda je da se strani državljanin vrati u prodavnicu u kojoj je izvršio kupovinu, te izvrši povrat u gotovom novcu ili da, ukoliko će ubrzo ponovno posjetiti BiH, povrat izvrši prilikom naredne posjete. Druga metoda je povrat PDV-a od strane prodavača direktno na transakcijski račun koji je strani državljanin naveo na Obrascu PDV-SL 2.

Pravna lica
Pravni subjekti koji su registrovani u inostranstvu pravo na povrat PDV-a ostvaruju za plaćena dobra i usluge, za čiju im je nabavku PDV obračunao obveznik u BIH, ili mu je PDV obračunat prilikom uvoza dobara u BiH. Pravo se ostvaruje popunjavanjem Obrasca PDV-SPO (ranije je bio Obrazac PDV-SL 1) uz zadovoljavanje slijedećih uslova prema članu 93. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost:
• Pravno strano lice mora biti registrovani porezni obveznik za PDV u državi u kojoj ima uspostavljeno poslovanje;
• Pravno strano lice nije registrovano i nema obavezu registracije za PDV u BiH;
• Nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik stalnog poslovanja u BiH;
• Strano pravno lice ne vrši promet dobara i usluga u BiH, osim usluga koje su navedene u članu 53. stav 2. tačka 2. od a) do c) Zakona;
• Pravno strano lice mora imenovati zastupnika koji će ga zastupati pred UINO za potrebe ostvarivanja prava povrata PDV-a (strano pravno lice ne može direktno tražiti povrat), pri čemu zastupnik mora biti registrirani PDV obveznik u BiH);
• Strano pravno lice mora prethodno biti upisano u evidencije UINO i posjedovati evidencijski broj za svrhe povrata;
• Povrat PDV-a se može tražiti samo za nabavke za koje bi (da se radi o domaćem obvezniku koji djelatnost obavlja u BiH) postojalo pravo na odbitak ulaznog poreza;
• Povrat PDV-a može tražiti za nabavke za koje postoji pravo na odbitak u zemlji u kojoj podnosilac zahtjeva obavlja djelatnost i ima uspostavljeno poslovanje;
• Strano pravno lice mora posjedovati originalne primjerke faktura za nabavke dobara i usluga u BiH, izdate u skladu sa članom 55. Zakona.

Zahtjev za povrat PDV-a pravno lice mora predati najkasnije 30.06. tekuće godine za bilo koju nabavku iz prethodne godine, a isti se ne može podnijeti za period kraći od tri mjeseca i duži od 12 mjeseci u toku jedne kalendarske godine, osim u slučaju kada su nabavke izvršene u posljednjem tromjesečju godine u kojoj su izvršene nabavke. Kada je u pitanju iznos povrata, minimalni iznos za povrat je 800,00 BAM, osim u slučajevima kada se zahtjev podnosi za čitavu kalendarsku godinu. U tom slučaju može se ostvariti niži iznos povrata PDV-a, ali ne niži od 100,00 BAM.