16. Jula, 2019

POSLOVANJE STRANOG LICA KROZ PREDSTAVNIŠTVO

Strano pravno lice može osnovati Predstavništvo u FBiH samo radi istraživanja tržišta, obavljanja propagandnih i informativnih poslova, te radi svog predstavljanja.

Odlukom o osnivanju i radu predstavništava stranih pravnih lica, predstavništvo može osnovati strano pravno lice samostalno ili u zajednici s drugim stranim pravnim licem, koje je već upisano u odgovarajući registar zemlje, gdje mu je i sjedište. Obzirom da nema status pravnog lica, ono ne može zaključivati ugovore u ime osnivača (izuzev predstavništava stranih avioprijevoznika).

Za osnivanje predstavništva stranog pravnog lica potrebno je :
 • donijeti odluku o osnivanju stranog predstavništva sa naznakom lica koje će biti odgovorno za rad predstavništva,
 • imati izvod iz registra strane firme koja osniva predstavništvo,
 • upisati se  u Registar stranih predstavništava kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

(dostaviti Ministarstvu ispravu o upisu u registar stranog lica koji se vodi u zemlji gdje to lice ima sjedište, odluku o osnivanju predstavništva, odluku o imenovanju odgovornog lica za rad predstavništva, plan i program rada predstavništva u BiH i dokaz o uplaćenoj posebnoj taksi u korist Ministarstva finansija i trezora BiH)

 • napraviti pečat predstavništva,
 • obaviti poreznu registraciju i dodjelu identifikacionog broja kod kantonalnog poreznog ureda i službe Zavoda za statistiku,
 • otvoriti transakcijski račun ( u svrhu isplata plata zaposlenim, plaćanje zakupnine i drugih režijskih troškova),
 • dostaviti navedene dokumente Poreznoj upravu u općini sjedišta  predstavništva stranog pravnog lica

(prijavu za komunalnu taksu, kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji i kopijau uvjerenja o razvrstavanju predstavništva prema djelatnosti, kopiju pasoša ili lične karte lica koje će biti rukovodilac predstavništva i kopiju ugovora s bankom kod koje je otvoren transakcijski račun),

 • objaviti rješenje o registraciji predstavništva u službenom glasilu BiH i
 • dobiti rješenje o namjeni poslovnog prostora za rad od nadležnih općinskih organa, kao i atest za elektrodistribucije od Instituta za zaštitu na radu i zaštitu od požara.

Strani državljani koji su zaposleni u predstavništvu, trebaju ispunjavati:

 •    uslove koji su propisani u radnim aktima poslodavca
 •    uslove radnog mjesta na kome su zaposleni
 •    posjedovati radnu dozvolu koja se izdaje na zahtjev poslodavca (dozvola se izdaje na osnovu odobrenog boravka u FBIH)
Porezne obaveze

Strana predstavništva ne vrše promet dobrima i uslugama, ne bave se komercijalnim aktivnostima i nemaju obavezu da se registruju kao obveznici PDV-a kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Izuzetak su strani avioprevoznici koji se mogu baviti prodajom prevoznih dokumenata (karata), i u njihovom slučaju postoji obaveza PDV registracije (promet koji je preko 50.000,00 godišnje) .

Obzirom na to da predstavništvo ne može obavljati komercijalne aktivnost i ne može zaključivati ugovore, evidentno je da ne može ni ostvariti prihode, odnosno ne može imati dobit. S tim u vezi nema obavezu plaćanja poreza na dobit.

Predstavništvo ima sljedeće obaveze plaćanja:

 • plaćanje poreza na dohodak na plate i druga primanja uposlenih, po stopi od 10%
 • obavezu uplate doprinosa iz plate
 • zaposlenici (rezidenti) imaju pravo na lični odbitak

Predstavništvo ima status nerezidenta u FBIH i nema obavezu doprinosa na platu na teret poslodavca, jer poslodavac koji nije rezident nije obveznik ovih doprinosa.

Neto plata za predstavništva ne može biti niža od:

 • jedne prosječne plate zaposlenih u FBiH u periodu I-IX prethodne godine za radna mjesta sa srednjom stručnom spremom,
 • dvije prosječne plate u periodu I-IX prethodne godine za radna mjesta s višom stručnom spremom i
 • tri prosječne plate u FBiH u periodu I-IX prethodne godine za radna mjesta koja odgovaraju nivou postdiplomske stručne spreme.

Sačinjavanje i podnošenje finansijskih izvještaja je propisano samo za pravna lica i njihove podružnice, dakle predstavništvo stranog pravnog lica ne podliježe ovim obavezama!

Dakle, računovodstveni propisi Federacije BiH se ne odnose se na predstavništva stranih pravnih lica (rezultati njihovog poslovanja uključuju se u obračun matičnog preduzeća u zemlji iz koje dolaze).

Porezne olakšice

Privremenim uvozom opreme za rad – sredstava poput IT i telefonske opreme, alata, instrumenta za neophodnu instalaciju opreme te motorna vozila, predstavništvo može djelomično biti oslobođeno carinskih dadžbina. Djelimično oslobađanje znači da se na privremeno uvezenu robu plaća 3% za svaki mjesec ili dio mjeseca tokom kojeg je roba stavljena u postupak privremenog uvoza.

Olakšice na carinske dadžbine se ne odnose na kancelarijski material.

Privremeni uvoz carinarnica odobrava na rok od godinu dana, a u opravdanim slučajevima taj rok može produžiti dok traju potrebe tog predstavništva.