28. Augusta, 2019

Porez po odbitku i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

U određenim situacijama domaće preduzeće ili udruženje plaća stranom pravnom licu usluge koje mu ovo lice pruža na teritoriji FBIH i strano lice time ostvaruje prihod.

Ovi prihodi koje strano lice ostvari na teritoriji FBIH podliježu plaćanju poreza po odbitku.

Porez po odbitku se obračunava na prihod stranog pravnog lica koje nema podružnicu u FBIH, i čije je sjedište/uprava van BIH. Navedeni porez uplaćuje domaće preduzeće,udruženje, ili bilo koji drugi poreski obveznik FBIH koji je isplatio prihode. Porez se uplaćuje tek po isplati prihoda.

Stopa poreza po odbitku je 10 % na sve ostvarene prihode stranog lica. Samo za dividendu stopa iznosi 5%

Isplate koje podliježu porezu po odbitku su:

 • dividende, odnosno raspodjela iz dobiti;
 • kamate ili njenog funkcionalnog ekvivalenta po finansijskim instrumentima i aranžmanima;
 • naknada za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva;
 • naknada za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge (uključujući naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja, revizorske usluge i konzalting usluge);
 • naknada za zakup na osnovu iznajmljivanja pokretne i
 • nepokretne imovine;
 • naknada za zabavne i sportske događaje;
 • premija osiguranja za osiguranje ili reosiguranje od rizika u Federaciji;
 • naknada za telekomunikacijske usluge;

i ostale naknade za usluge, ali samo za države sa kojima nemamo potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Oslobađanje od plaćanja poreza po odbitku

Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja se primjenjuju u ovom slučaju i imaju prioritet u odnosu na odredbe Zakona o porezu na dobit.

Listu zemalja sa kojima BIH ima sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja možete potražiti ovdje »» LISTA ««

Prilikom oslobađanja od porezan po odbitku, morate voditi računa koju vrste međunarodnog ugovora imamo sa državom iz koje je strano lice sa kojim smo poslovali. U zavisnosti od vrste međunarodnog ugovora, na porez po odbitku može imati pravo:

 • država iz koje se vrši isplata (država u kojoj je usluga)
 • država iz koje se vrši isplata, ali uz propisanu maksimalnu poresku stopu
 • država u kojoj se nalazi lice koje ostvaruje prihod (država rezidentnosti)

Ukoliko se ustanovi da je domaće preduzeće oslobođeno plaćanja poreza po odbitku, dužan je dostaviti poreznoj upravi Obrazac OP-820.

Obzirom da se često pojavljuju posebni slučajevi koji odstupaju od osnovnih propisa, a koje u ovom tekstu nismo obradili, za dodatna pitanja kontaktirajte naše poreske savjetnike na info.sa@unija.com