16. Novembra, 2021

Poreski tretman regresa, božićnica i novogodišnjih paketića u FBiH i RS-u

Regres FBiH i RS

Regres je naknada koja se isplaćuje zaposlenicima za korištenje godišnjeg odmora, a sa ciljem izmirivanja troškova koji u tu svrhu nastanu. Pravo zaposlenika na regres vezano je za njegovo pravo na korištenje godišnjeg odmora. Preduslov za korištenje godišnjeg odmora i isplatu regresa jeste da poslodavac donese rješenje o korištenju godišnjeg odmora za godinu na koju se godišnji odmor odnosi.

Prema odredbama člana 48. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada. Što se tiče sticanja uslova za korištenje godišnjeg odmora u Republici Srpskoj, tretman je vrlo sličan, te prema Zakonu o radu Republike Srpske (Član 79.), radnik koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 radnih dana stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora poslije šest mjeseci neprekidnog rada kod poslodavca.

Iako je Opšti kolektivni ugovor za teritoriju FBiH, jednako kao Opšti kolektivni ugovor za teritoriju RS, van snage, isti se i dalje koriste kao referenca u smislu upućivanja na važeće granske kolektivne ugovore u FBiH i RS, u kojima se mogu regulisati uslovi i visina naknade regresa za godišnji odmor. Ukoliko granski kolektivni ugovor ne postoji, poslodavac može pravilnikom o radu, ili u samom ugovorom o radu zaposlenika, regulisati pravo na regres.

Prema propisima u FBiH, radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje prava iz radnog odnosa zavisno od dužine radnog vremena u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu (član 36. stav 7. ZOR-a FBiH). Dakle, poslodavac može da isplati manji iznos regresa radniku koji radi sa nepunim radnim vremenom, srazmjerno dužini radnog vremena, ako je tako propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Prema propisima u RS,  radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom ima sva prava iz radnog odnosa srazmjerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drugačije određen (član 42. stav 1. ZOR-a RS). Dakle, u slučaju da to nije u sukobu sa drugim propisima, i u RS poslodavac može isplatiti manji iznos regresa, srazmjerno dužini radnog vremena.

Postoji i drugačije mišljenje u vezi sa umanjenjem regresa za radnika sa nepunim radnim vremenom, potkrepljeno sa navodima da radnik sa nepunim radnim vremenom ostvaruje pravo na godišnji odmor u istom trajanju kao i radnik sa punim radnim vremenom, te se za jednak broj dana godišnjeg odmora treba isplatiti jednak iznos regresa.  Pravo radnika sa nepunim radnim vremenom na jednak broj dana plaćenog godišnjeg odmora garantovano je Konvencijom MOR-a br. 175, ali nije propisano da i novčana naknada za korištenje godišnjeg odmora mora biti jednaka. Oslanjajući se na ZOR, koji propisuje mogućnost smanjenja obima prava radnika sa nepunim  radim vremenom, poslodavac može da propiše manji regres internim aktima, srazmjerno dužini radnog vremena radnika.

U vezi sa poreskim tretmanom regresa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH propisano je da je regres za godišnji odmor neoporeziv u visini do 50% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate. Iznos iznad pomenutog ima karakter plaće, te se tereti doprinosima i porezom na dohodak.

U Republici Srpskoj, regres je oporeziv u punom iznosu.

Božićnice i novogodišnji paketići

S obzirom da nam se uskoro bliži kraj godine, pa tako i Božić i Nova godina, sigurno mnoge poslodavce zanima kakav je poreski tretman naknada koje namjeravaju isplatiti u vidu božićnica, kao i poreski tretman novogodišnjih paketića za djecu njihovih zaposlenih. U oba slučaja za ovakva primanja su definisani neoporezivi iznosi, kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i u Republici Srpskoj.

Poreski tretman božićnica i novogodišnjih paketića u FBiH

Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH definisano je da pokloni koje poslodavci daju zaposleniku u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, povodom državnih i vjerskih praznika i/ili jubileja firme i sl., ne podliježu obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak i doprinosa ako njihova ukupna vrijednost na godišnjem nivou nije veća od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon.

Poreski tretman božićnica i novogodišnjih paketića u RS-u

Porez na dohodak i doprinosi ostvareni po osnovu radnog odnosa ne plaćaju se na poklone koje daju poslodavci za djecu zaposlenih starosti do 15 godina, povodom praznika, a koji iznose do 100 KM po djetetu na godišnjem nivou (Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske).

Božićnice, kao i ostale naknade za praznike u RS-u, su oporezive u punom iznosu i imaju isti tretman kao i plata zaposlenog.

Sumaran pregled poreskog tretmana pomenutih naknada prikazan je na tabeli ispod:

 Republika SrpskaFederacija Bosne i Hercegovine
REGRESOporeziv u punom iznosuNeoporeziv u visini do 50% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate
NOVOGODIŠNJI PAKETIĆIPorez na dohodak I doprinosi ne plaćaju se na poklone za djecu zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom praznika, koji iznose do 100 KM po djetetu na godišnjem nivouNe podliježu obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak I doprinosa ako njihova ukupna vrijednost na godišnjem nivou nije veća od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon ili isplaćuje novčana naknada za praznik  
BOŽIĆNICAOporeziva u punom iznosu Ne podliježu obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak I doprinosa ako njihova ukupna vrijednost na godišnjem nivou nije veća od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon ili isplaćuje novčana naknada za praznik