17. Septembra, 2019

Podsjećamo poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire svoje obaveze

U entitetu Republika Srpska, Zakon o porezu na nepokretnosti odnosi se na oporezivanje svih vrsta zemljišta kao i svih vrsta građevinskih objekata.

Obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti u Republici Srpskoj nastaje danom kada poreski obveznik stekne nepokretnost ili počne koristiti nepokretnost. Dakle, poreski obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti, a ukoliko se vlasnik nepokretnosti ne može odrediti ili pronaći, poreski obveznik je lice koje po bilo kom osnovu koristi nepokretnost.

Porez na nepokretnost plaća se u dva dijela: prvi, najkasnije do 30. juna i drugi, najkasnije do 30. septembra u poreskoj godini.

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2019. godinu.

Pored toga, Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Više o poreskim olakšicama možete pronaći na web stranici www.poreskaupravars.org