5. Decembra, 2022

Ostvarivanje prava na platu i naknadu plate za rad sa polovinom punog radnog vremena u RS

Odredbom člana 110. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 – odluka US i 119/2021), propisano je da nakon isteka porodiljskog odsustva, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo da radi sa polovinom punog radnog vremena za vrijeme dok dijete ne navrši tri godine života, ukoliko je djetetu, prema nalazu ovlašćenog doktora medicine, potrebna pojačana njega. Ako su roditelji djeteta umrli, ili su dijete napustili, ili su nepoznati, ili se iz drugih opravdanih razloga ne mogu brinuti o djetetu, pravo na rad sa polovinom radnog vremena ima zaposleni usvojilac djeteta ili lice kome je nadležni organ starateljstva povjerio dijete na staranje i njegu.

Odredbom člana 111. st. 1, 2. i 3. Zakona o radu, propisano je da jedan od roditelja djeteta sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, koje nije smješteno u odgovarajuću zdravstvenu ili socijalnu ustanovu, ima pravo da radi s polovinom punog radnog vremena iz člana 57. stav 1. ovog zakona, sa pravom na naknadu plate za drugu polovinu punog radnog vremena. O trajanju, odnosno početku i prestanku korišćenja ovog prava odlučuje ovlašćena zdravstvena ustanova, vodeći računa o potrebama djeteta za pojačanom roditeljskom njegom i staranjem.

Naknadu plate roditelju djeteta obezbjeđuje Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske.

Ostvarivanje prava poslodavca na refundaciju naknade plate za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do tri godine života regulisano je odredbom čl. 30. i 31. Zakona o dječjoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 114/2017, 122/2018, 107/2019 i 119/2021), a ostvarivanje prava na refundaciju naknade plate za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege i staranja o djetetu sa smetnjama u razvoju regulisano je odredbom čl. 32, 33. i 33a. Zakona o dječjoj zaštiti.

Osnov za obračun i isplatu plate za jednu polovinu punog radnog vremena je plata koju radnik ostvaruje na radu, a naknada plate za drugu polovinu punog radnog vremena koju radnik ostvaruje za dio radnog vremena koji ne radi utvrđuje se u visini prosječne plate koju je radnik ostvario u toku posljednjih 12 mjeseci prije otpočinjanja korišćenja ovog prava, a u slučaju da radnik koji koristi ovo pravo nije ostvario platu za svih posljednjih 12 mjeseci, naknada plate iznosi u visini plate koju bi ostvario da je bio na radu.

U skladu sa članom 111. stav 3. Zakona o radu propisano je da naknadu plate roditelju djeteta iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje Javni fond za dječiju zaštitu.

Postupak i način obezbjeđivanja navedenih sredstava regulisan je Zakonom o dječjoj zaštiti kojim je propisano da obračun i isplatu naknade plate licu, u trajanju propisanim zakonom kojim se uređuju radni odnosi vrši poslodavac. Pravo na refundaciju isplaćene naknade plate ima poslodavac, preduzetnik ili lice koje u vidu osnovnog zanimanja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, pod uslovima propisanim Zakonom o dječjoj zaštiti.

Polazeći od ovakvog načina utvrđivanja naknade plate za drugu polovinu punog radnog vremena pojedini radnici platu i naknadu plate dobijaju u ukupnom iznosu koji je manji od iznosa plate utvrđene za njihovo radno mjesto u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Imajući u vidu princip povoljnosti u skladu sa odredbom člana 9. stav 1. Zakona o radu, poslodavac radniku za vrijeme korišćenja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena može utvrditi iznos plate i naknadu plate u ukupnom iznosu plate utvrđene za radno mjesto u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Navedena odredba ima za cilj da radnici koji koriste pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, kao i pojačane njege i staranja o djetetu sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, u pravima i obavezama budu izjednačeni sa radnicima koji rade puno radno vrijeme.

Za vrijeme korišćenja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena radniku se može isplatiti veći iznos naknade plate od iznosa koji je propisan Zakonom o radu, a koji predstavlja prosječnu platu koju je radnik ostvario u posljednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja prava na rad s polovinom punog radnog vremena, sa mogućnošću potraživanja refundacije naknade plate od JU Javnog fonda za dječiju zaštitu u zakonom utvrđenom iznosu.

Radi ostvarivanja navedenog prava, poslodavac donosi rješenje o odobrenju rada sa jednom polovinom punog radnog vremena kojim, između ostalog, definiše visinu plate i naknadu plate za vrijeme korišćenja navedenog prava.

 

IZVOR: Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, 02.12.2022.