26. Marta, 2019

Ostvarite pravo na olakšice za neplaćene javne prihode

Prema donijetom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH” broj 34/18), neplaćeni porezi, takse, naknade i doprinosi se oslobađaju zateznih kamata na dug koji se odnosi na razdoblje do 31. prosinca 2016. Iz Porezne uprave FBiH istaknuto je da se većina dugovanja odnosi na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za nezaposlenost.

Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike koji imaju navedena dugovanja da do 5. maja 2019. godine iskoriste pogodnosti navedenog zakona. Prema njegovim odredbama, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda se otpisuje u cijelosti ako obveznik glavni dug izmiri najkasnije do 5. maja 2019. godine.

Zahtjev za otpis zatezne kamate se podnosi na Obrascu ZAOK,  direktno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi tamo gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.

Porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug u periodu od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine, i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata a neplaćena kamata će se također otpisati u cjelokupnom iznosu.

Porezna uprava FBiH poručuje poreskim obveznicima da je ovo način uštede novca koji mogu iskoristiti u druge svrhe, te konkretna pomoć u eliminiranju visokih iznosa zateznih kamata, koje su često opterećenje za njihovu likvidnost