ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
11. Maja, 2022

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 39/22, objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku. Odluka stupa na snagu 12. maja 2022. godine.

Ovom odlukom utvrđuju se uvećanje plate iz člana 124. stav 2, visina primanja iz člana 132. stav 1. i visina pomoći iz člana 133. Zakona o radu.

Poslodavac radniku isplaćuje:

– dnevnicu za službeno putovanje u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH i u inostranstvu u visini koja je određena Odlukom o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 57/21);

– naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka s posla ukoliko prevoz nije organizovan od strane poslodavca – u visini do pune cijene mjesečne karte u javnom prevozu;

– naknadu za povećane troškove boravka za vrijeme rada na terenu – u visini 10% dnevno od cijene rada utvrđene posebnim kolektivnim ugovorom;

– troškove jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno u visini od 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan radnika, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana radnika;

– otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju – u visini tri prosječne neto plate radnika obračunate u skladu sa kolektivnim ugovorom;

– naknadu troškova za korišćenje sopstvenog automobila kod obavljanja službenog posla, po nalogu poslodavca – u visini do 20% cijene goriva po jednom litru za svaki pređeni kilometar.

Radniku ili njegovoj porodici poslodavac isplaćuje pomoć u slučaju:

– smrti radnika – najmanje tri prosječne neto plate u Republici Srpskoj;

– smrti člana porodice, i to: bračnog i vanbračnog supružnika, djece (bračne, vanbračne ili usvojene), pastorčadi, djece uzete pod starateljstvo i druge djece bez roditelja uzete na izdržavanje – najmanje dvije prosječne neto plate u Republici Srpskoj;

– teške invalidnosti i dugotrajne bolesti radnika – najmanje jedna prosječna neto plata u Republici Srpskoj.

Izvor: Poreska uprava Republike Srpske