Odbitak ulaznog poreza na dodatnu vrijednost
13. Maja, 2022

Odbitak ulaznog poreza na dodatnu vrijednost

Šta je ulazni porez?

Ulazni porez je iznos poreza na na dodatnu vrijednost koji je u skladu sa članom 55. Zakona o PDV-u, posebno iskazan na poreskim fakturama, za promet dobara i usluga koje su poreskom obvezniku izvršili drugi poreski obveznici, kao i iznos poreza na na dodatnu vrijednost koji je plaćen prilikom uvoza i posebno iskazan u jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI).

Kada imamo pravo odbitka poreza?

Obveznik ima pravo da odbije porez na dodatnu vrijednost koji je obavezan da plati ili ga je platio prilikom kupovine dobara ili usluga od drugog obveznika ili prilikom uvoza dobara, pod uslovom da ta dobra, odnosno usluge koristi za promet dobara i usluga koji podliježe plaćanju poreza na dodatnu vrijednost.

Da bi obveznik imao pravo na odbitak ulaznog poreza na dodatnu vrijednost, mora da ispuni uslove koji su navedeni u članu 63. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i to:

 1. da je na fakturi za primljena dobra ili obavljene usluge iskazan porez na dodatnu vrijednost u skladu sa članom 55. Zakona,
 2. da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog PDV obveznika,
 3. da za primljene isporuke prema članu 32. Zakona, nije isključeno pravo na odbitak ulaznog poreza,
 4. da je isporuka obavljena poreskom obvezniku u poslovne svrhe.

Odbitak ulaznog poreza pri uvozu

Porez na dodatnu vrijednost koji je obračunat pri uvozu uvoznik može odbiti kao ulazni porez ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

 • da je porez na dodatnu vrijednost plaćen pri uvozu – uplata poreza pri uvozu uvijek se obavlja za uvoznika, a može je izvršiti uvoznik sam ili za njega neko drugi, koji u tom slučaju na nalogu za uplatu u pozivu na broj odobrenja mora navesti identifikacioni broj uvoznika na kojeg glasi JCI.
 • da je dobro uvezeno u zemlju za oporezive svrhe uvoznika.

Kada obveznik nema pravo na odbitak ulaznog poreza?

Lica koja nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, nemaju pravo na odbitak ulaznog poreza. Isto se odnosi i na lica koja obavljaju isporuke dobara i usluga oslobođenih poreza na dodanu vrijednost.

Ako obveznik za kupljena dobra dobije fakturu u kojoj je porez na dodatnu vrijednost iskazan od strane lica koje u skladu sa zakonom ne može izdati takvu fakturu, on ne može da ostvari pravo na odbitak poreza na dodatnu vrijednost koji je iskazan kao ulazni porez, bez obzira što je taj porez platio u dobroj namjeri. 

Prema zakonu o porezu na dodatnu vrijednost, obveznik ne može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza na:

 1. nabavku, proizvodnju i uvoz putničkih automobila, autobusa, motocikla, plovnih objekata i vazduhoplova i rezervnih dijelova za takva prevozna sredstva, goriva i potrošnog materijala za potrebe prevoza, kao i iznajmljivanje, održavanje, popravke i druge usluge koje su povezane s korištenjem tih prevoznih sredstava, osim ako prevozna sredstva i druga dobra koristi isključivo za obavljanje svoje poslovne djelatnosti;
 2. izdatke za poslovne zabave i smještaj;
 3. izdatke koji se odnose na sticanje nepokretne imovine koju obveznik ili njegovo osoblje koristi kao objekat za stanovanje, boravak djece ili kao objekat za rekreaciju i aktivnosti u slobodno vrijeme, kao i dobra i usluge povezane sa njima ili njihovom upotrebom;
 4. izdatke obveznika i zaposlenih lica za reprezentaciju;
 5. isplate zaposlenim u naturi.

Prethodno navedene stavke zakona imaju i neke izuzetke, pa tako obveznik ima pravo na odbitak poreza na dodatnu vrijednost prilikom nabavke vozila, plovila i vazduhoplova jedino u slučaju kada se bavi iznajmljivanjem tih vozila, obukom vozača na tim vozilima ili prevozom putnika tim vozilima, kao taksi ili avio kompanija. Također, u tim slučajevima ima pravo na odbitak poreza na dodatnu vrijednost i za nabavku rezervnih dijelova, goriva, servisiranje i putarinu tih vozila.

IZVORI

ZAKON O POREZU NA DODATNU VRIJEDNOST („Sl. Glasnik BiH“ , br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017)

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST („Sl. Glasnik BiH“, br. 93/2005, 21/2006, 60/2006, 6/2007, 100,2007, 35/2008, 65/2010, 85/2017 i 44/2020)