3. Marta, 2021

Objavljeno Uputstvo o dopunama Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave

U Službenom glasniku BiH broj 11/21, od 19.2.2021. godine objavljeno je Upustvo o dopunama Upustva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave.

U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave se iza “15.5. Šifra za oslobađanje od plaćanja po osnovu Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (oslobađanje za doniranu opremu i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona COVID-19)”, dodaje novi šifarnik 15.6. koji glasi: “15.6. Šifra za oslobađanje od plaćanja na uvoz medicinskih protivmjera za sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID -19

Šifra koja se koristi u drugoj potpodjeli polja 37 carinske prijave za stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja dažbina na robu na koju se odnosi Odluka o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik BiH”, broj 1/21) je sljedeća (an3):

ŠifraOsnovOpis

4VK

čl. 1. i 2. Odluke o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID- 19

oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza na uvoz medicinskih protivmjera prema čl. 1. i 2. navedene odluke.”

U šifarniku “19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice – polje 44”, iza rednog broja 146. dodaju se novi redni brojevi 147. i 148. koji glase:

“147.

potvrda Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine iz člana 2. tačka a)

Odluke o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza

na medicinske protivmjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID- 19

PMVK(11)

148.

odgovarajući akt nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta u vezi predmetnog uvoza

medicinskih protivmjera propisanih Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima

(“Službeni glasnik BiH”, broj 58/08), a shodno članu 2. tačka b) odluke navedene

pod rednim brojem 147. ovog šifarnika.

ZLVK(11) “

 

Izvor: Službeni glasnik BiH