20. Oktobra, 2021

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21 od 15.10.2021. godine objavljeni su sljedeći pravilnici koji se odnose na Zakon o zaštiti na radu:

  • Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na raduOvim pravilnikom se propisuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama, sastav komisije za polaganje stručnog ispita i druga pitanja u vezi sa polaganjem stručnog ispita.
  • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita. Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, program, sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu , sastav komisije, kao i uvjeti pod kojim određena lica mogu biti oslobođena obaveze polaganja stručnog ispita.

U nastavku možete preuzeti gore navedene pravilnike…

PRAVILNIK O SADRŽAJU, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI ZA ZAŠTITU NA RADU, PROGRAMU, ADRŽAJU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA