24. Aprila, 2022

Obavještenje o omogućavanju podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku

Obavještavaju se poreski obveznici da je omogućeno podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002 za prijavljivanje poreza i doprinosa na prihod od autorskih prava i prava srodnih autorskim pravima, za poreski period od 01.03.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 17/22) koji je stupio na snagu 08.03.2022. godine.

Istovremeno obavještavaju se poreski obveznici da je omogućen pregled dozvoljenih i iskorištenih ličnih odbitaka i poreske kartice na godišnjem nivou u RS.