25. Decembra, 2019

Nove kategorije osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju od novembra ove godine postoji 17 kategorija osiguranika, odnosno osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje preko Fonda zdravstvenog osiguranja RS. U obrazloženju ovog zakona, ističe se da se pravo na zdravstveno osiguranje ne može vezati za status prijave na Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. S tim u vezi napravljene su brojene izmjene.

Sa spiska obavezno osiguranih lica izbrisane su kategorije “vanredni student dok je redovno prijavljen Zavodu za zapošljavanje” i “nezaposleno lice dok je redovno prijavljeno Zavodu za zapošljavanje”

Uvedena je nova kategorija osiguranika ”odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, a koje po tom osnovu prima naknadu”,   koja se odnosi najčešće na menadžerske ugovore, na koje se plaćaju doprinosi. Dodata je i kategorija osiguranika “profesionalnog sportiste” i “lice koje se lično uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje

Član 10. ovog Zakona sa svi izmjenama glasi ovako:

Obavezno osigurana lica prema ovom zakonu (u daljem tekstu: osiguranici) su:

1. lice u radnom odnosu (u daljem tekstu: osiguranik – radnik),

2. odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, a koje po tom osnovu prima naknadu,

3. lice koje samostalno obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost,

4. državljanin Republike Srpske koji u cijelosti ili djelimično ostvaruje penziju ili invalidninu od inostranog isplatioca, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno,

5. lice koje prima penziju prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske, ili prema propisima Federacije Bosne i Hercegovine, ako ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,

6. korisnik prava na novčanu naknadu u vezi sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom, koji je ovo pravo ostvarilo prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju,

7. lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

8. lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

9. korisnici prava iz propisa koji regulišu oblast prava boraca, vojnih invalida i porodica boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, prava civilnih žrtava rata i prava žrtava ratne torture,

10. izbjegla i raseljena lica i povratnici,

11. vjerski službenik,

12. profesionalni sportista,

13. strani državljanin koji se školuje na teritoriji Republike Srpske, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno,

14. lice koje je nezaposleno i ostvaruje novčanu naknadu prema propisima kojima se uređuju zapošljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti,

15. lice koje ostvaruje zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz oblasti socijalne zaštite,

16. lice koje se lično uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje i

17. druga lica za koja je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.

Svojstvo osiguranika iz stava 1. ovog člana može se steći samo po jednom od propisanih osnova osiguranja.

Ako lice istovremeno ispunjava uslove za osiguranje po više osnova iz stava 1. ovog člana, osnov osiguranja određuje se tako da postojanje osnova osiguranja po prethodnoj tački isključuje osnov osiguranja iz naredne tačke.”

Za one koji ne ispunjavaju nijedan od 17 osnovnih uslova ili se ne mogu osigurati kao članovi porodice osiguranika, što je takođe moguće kao i do sada, date su dodatne nove mogućnosti upravo novim članom 10a u Zakonu.

Zakon sa svim navedenim izmjenana možete preuzeti na sljedećem linku ZAKON-O-ZDRAVSTVENOM-OSIGURANJU.pdf