7. Septembra, 2023

Neprofitne organizacije i profitne aktivnosti

Šta su neprofitne ili nevladine organizacije

Kao što im sam naziv kaže neprofitne organizacije nemaju za cilj da pružanjem usluga ili prodajom proizvoda ostvaruju profit/dobit. Svrha njihovog postojanja je zadovoljenje općekorisnih ciljeva. Eventualnu dobit koju udruženje ili fondacija ostvari iz nesrodnih privrednih djelatnosti može upotrijebiti samo za ostvarivanje zakonitih  ciljeva koji se utvrde statutom.

Udruženja i fondacije

Neprofitne ili nevladine organizacije najčešće su organizovane kao udruženje ili fondacija.

Udruženje je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja, u skladu s Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.

Fondacija je pravno lice koje nema svoje članstvo, a cilj njenog osnivanja je upravljanje određenom imovinom u općem ili zajedničkom interesu.

Zakonsko uređenje neprofitnog sektora

U Bosni i Hercegovini neprofitni sektor uređen je zakonima na državnom i entitetskom nivou:

Neprofitne organizacije, u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima ne spadaju u kategoriju izuzeća po članu 5. Zakona, a kojim bi bile oslobođene evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja.

Međutim, u Odluci o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja su navedena i udruženja i fondacije koja nisu registrovana za obavljanje privredne djelatnosti. Ovo označi da neprofitne organizacije koje obavljaju profitnu ili komercijalnu djelatnost, odnosno djelatnost koja nije oslobođena Odlukom, smatraju se obveznikom fiskalizacije.

Porez na dobit

Neprofitne organizacije najčešće svoje prihode ostvaruju prikupljanjem donacija, članarina/naknada, sponzorstava i sl. Svi ti prihodi su među onima koji su navedeni kao oslobađajući članom Zakonom i Pravilnikom o porezu na dobit:

  • prihodi iz budžeta ili javnih fondova države, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave; prihodi na osnovu sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi,
  • članarina,
  • naknada i
  • prihoda od prodaje ili prijenosa dobara.

Međutim, sve je zastupljeniji trend da neprofitne organizacije ostvaruju i dodatne prihode koji se svrstavaju u profitne ili komercijalne, a koje podliježu obavezi obračuna i plaćanja poreza na dobit.

U tome slučaju porez na dobit plaća se po stopi od 10% na poreznu osnovicu utvrđenu u poreznom bilansu.

Porez na dodanu vrijednost

Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost član 24. tačka 8. Zakona o PDV, kao i članu 28. stav 4. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV, promet dobara i usluga koje su direktno povezane sa uslugama koje pružaju humanitarne, dobrotvorne i slične organizacije, udruženja i ostale neprofitne organizacije svojim članovima za članarinu, a pod uslovom da takva oslobađanja ne dovode do poremećaja konkurencije na tržištu, oslobođen je plaćanja PDV-a.

Ona neprofitna organizacija koja ostvaruje profit obavljanjem tržišne djelatnosti treba da vodi računa o ostvarenim prihodima u toku kalendarske godine.

Ukoliko neprofitna organizacija pređe propisani prag od 50.000 KM u toku kalendarske godine djelatnostima koje nisu oslobođene oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, dužne su da se registruju kao PDV obveznik.

U situaciji kad neprofitni subjekt postane obveznik poreza na dodanu vrijednost mora voditi i računa o ulaznom porezu, a to znači da ne može koristiti ukupan ulazni porez za sve nabavke, već srazmjerno ili procentualno mora odrediti odbitak poreza što može biti ponekad komplikovan proces.

U određenim situacijama neprofitne organizacije koje nisu PDV obveznik mogu da imaju izvjesne obaveze u skladu sa Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost.

Tu imamo primjer kada neprofitna organizacija koristi određenu uslugu od lica koje je registrovano u inostranstvu, a takva usluga po zakonu se smatra oporezivom u BiH. Prema članu 13. tačka 3. Zakona o PDV-u obavezu da obračuna i plati PDV ima i svaki primalac usluge u BiH (registrovan za PDV ili ne) koji primi određenu uslugu od pružaoca te usluge koji nema ni sjedište ni poreznog zastupnika u BiH, a ukoliko se radi o usluzi koja se oporezuje u BiH prema principima mjesta oporezivanja iz člana 15. Zakona o PDV-u. Neprofitna organizacija koja nije registrovana za PDV će na zaprimljenu uslugu iz člana 15. Zakona o PDV-u obračunati PDV po stopi od 17%, te isti uplatiti na jedinstveni račun Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje.