16. Januara, 2020

Koje obaveze imaju pravna lica/ poduzetnici/ građani FBIH prema poreznoj upravi u narednom periodu?

Porezna uprava FBiH poziva pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom  podnesu slijedeće porezne prijave:

 • Obrazac GPD 1051 – Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2019. godinu –  do 31. marta 2020. godine

Ovu  prijavu obavezno podnosi fizičko licerezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Navedenu prijavu  podnosite nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta (fizičkog lica), osim u slučajevima kada je obveznik:

1. ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu – Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, i
2. fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

 • Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu – do 31. marta 2020. godine

Prijavu podnose privredna društva i druga pravna lica (rezidenti Federacije BiH), podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje)

 • Obrazac PP-801 – (privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije BiH, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inostranom tržištu radi ostvarivanja dobiti) Prijava se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.
 • Obrazac PP-802 – (podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.)
 • Obrazac PP-803 – (poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.)
 • Obrazac PP-804 – (pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima) Prijava se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.
 • Obrazac PP-805 – (matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje) Prijava se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.

Detaljno o dokumentima koji se prilažu uz obrasce, možete pročitati ovdje JAVNI_POZIV_ZA_PODNOSENJE_POREZNIH_PRIJAVA_FBIH

 • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2020. godinu – po kantonalnim propisima do 31.01.2020. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2020. godine
 • Prijavu komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno –  rok za Kanton Sarajevo za komunalnu prijavu do 31.01.2019

Propisani obrasci, kao i uputstvo o korištenju elektronskih servisa nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH http://www.pufbih.ba. Porezne prijave se mogu podnijeti elektronski, korištenjem usluga elektronskih servisa Porezne uprave Federacije BiH (E-usluge)

Poreski stručnjaci  Računovodstvene kuće Unija su Vam  na raspolaganju za pomoć u vezi sa poreskim savjetovanjem. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili Vam je potrebna podrška naših poreskih stručnjaka, slobodno nam se obratite putem forme za upite na https://unija.com/upit/?lang=bs