15. Marta, 2022

Kako različite prodajne kampanje utječu na bilans?

Osnovni cilj poslovanja pravnih i fizičkih lica jeste ostvarivanje dobiti, odnosno ostvariti prihode od prodaje usluga i roba kao preduslov pozitivnog poslovanja i racionalnog trošenja, tj. stvaranja troškova.
Prvenstveno ćemo govoriti o prihodima od prodaje, od čijeg stvaranja svi u „lancu“ imaju koristi – sami vlasnici privrednih društava, banke, te država. Znamo da u zavisnosti od visine ostvarenog prihoda, zavise i iznosi obaveznih naknada koje privredna društva imaju prema državi, a koja se obračunavaju i plaćaju u određenom postotku od ostvarenog prihoda.

Budući da imamo različite oblike organizacije – pravna i fizička lica – tako je i iskazivanje i priznavanje prihoda različito. Kod pravnih lica (npr. oblik d.o.o.) prihod se u većini slučajeva priznaje odmah pri fakturisanju, odnosno pri isporuci robe ili pruženoj usluzi. Sa druge strane kod fizičkih lica (razne vrste obrta) prihod priznajemo u momentu naplate, tj. kada kupac novac uplati na račun obrta ili u blagajnu. Postoje i situacije kada pravno lice izdaje fakture čime se priznaje prihod, ali naplata potraživanja nije u valuti plaćanja. To može dovesti do nelikvidnosti društva, to jeste da društvo ostvaruje dobit, ali nema sredstava za isplatu dobiti.
U praksi često imamo sljedeće situacije:

 • Šta učiniti ako kupac odbije račun, reklamira isti, ne prizna ga ili odbije platiti?
 • Kada kupac traži i plaća račun, a mi još nismo isporučili robu? To može biti i u slučaju da ni mi trenutno nemamo robu jer naš dobavljač kasni sa isporukom.
 • Kada imamo naručenu, plaćenu robu u decembru, a usluga izvršena u narednoj godini.
 • Ako je usluga izvršena u jednoj godini, a račun izdan početkom nove kalendarske godine.
  Da bi se prihod od pružanja usluga priznao potrebno je da budu ispunjeni slijedeći uvjeti:
  • iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti
  • vjerojatno je da će ekonomske koristi priteći u privredno društvo
  • stepen dovršenosti transakcije se može utvrditi i
  • troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa transakcijom mogu se pouzdano izmjeriti.

Svjedoci smo raznih prodajnih kampanja gdje se nude proizvodi npr. 2+1, ili ako kupimo neku robu danas, možemo dobiti istu jeftinije ako se kupi ponovo u određenom periodu. U takvim situacijama nije ispravno prikazivati prihode u visini izdanog računa. Sve naprijed navedeno predstavlja i prodajnu kampanju gdje se kupci pokušavaju privući različitim prodajnim strategijama. Ovakve prodajne kampanje povlače i porezne dileme, jer isti posao neće imati isti porezne tretmane ako se izvede na drugačiji način.
Primjer prihoda koji se ne priznaju odmah: Društvo je isporučilo proizvode sa ugovorenom montažom, neto vrijednosti 10.000,00 KM. Vrijednost montaže je 1.000,00 KM. Isporučena je roba i ispostavljena je faktura na iznos 11.700,00 KM (sa uključenim PDV-om) na 31.12.2021. Montaža će biti izvršena početkom januara 2022.
U ovoj situaciji prilikom knjiženja nećemo priznati prihod po osnovu montaže u 2021.godini iako je faktura izdata na 31.12.2021. Ugovorom je definisano da će montaža biti izvršena u januaru 2022.godine, tako da ćemo prihod po osnovu montaže priznati kada se ista izvrši, a u 2021.godini ćemo taj prihod knjižiti na obavezu za unaprijed naplaćene prihode. Prihod od prodaje proizvoda se može priznati prilikom knjiženja izlazne fakture na 31.12.2021. jer je roba tada isporučena kupcu.
Nagrade kupcu nakon određenog razdoblja, na primjer na visinu ostvarenog prometa, također se moraju smatrati korekcijom prihoda u prvom razdoblju, odnosno u razdoblju kupovine/ prodaje, i to ne samo kod konačnog obračuna. Također ako imamo uplatu za proizvode ili usluge koje nisu izvršene, ne možemo ih priznati kao prihod sve dok usluga ne bude izvršena, odnosno roba isporučena. Imamo i situacije kada je usluga izvršena u jednom poreznom periodu, a račun izdat u narednom poreznom periodu, i tada možemo priznati kao prihod od prodaje usluge u periodu u kojem se i desilo izvršenje usluge.
Na kraju godine bi trebali obratiti pažnju na situacije sa ugovorima sa kupcima gdje se različiti proizvodi ili usluge isporučuju u različitim razdobljima. Onaj ko je izvršitelj usluga, treba da isto evidentira kao posebnu obavezu.
Za ispravno evidentiranje prihoda potrebno je da postoji plan i stalna komunikacija između računovodstva i odjela prodaje koji vodi određene prodajne kampanje kako bi isporuke krajnjem kupcu bile pravilno evidentirane u poslovnim knjigama.