7. Februara, 2020

Kada sklopiti ugovor o djelu a kada autorski ugovor?

Kada se javi potreba za angažovanjem fizičkog lica koje će obaviti neki specifičan posao, odnosno ‘’djelo’’, tada na raspolaganju imamo ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu. Ovakvim ugovorima izvođač se obavezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obavezuje platiti mu za to naknadu.

U praksi se ove dvije vrste ugovora često poistovjećuju, no bitno je znati da su u suštini različiti, što po pravnom aspektu, što po aspektu poreskih obaveza koje povodom istih nastaju.

 

UGOVOR O DJELU

Ugovor o djelu je predviđen i regulisan Zakonom o obligacionim odnosima. Njime se angažira osoba koja će raditi konkretan posao koji se može okarakterisati kao ‘’djelo’’, i to u konkretnom roku, podrazumjevajući da naručitelj u ove svrhe vodeći se sitematizacijom radnih mjesta ne može angažirati svoje radnike.

Ako se bilo kom radniku konkretan posao nalazi u ugovoru o radu kao opis njegovog redovnog posla, angažovanje druge osobe za takav posao po ugovoru o djelu bi se smatrao spornim u slučaju kontrole.

Ovdje je stoga riječ o angažmanima na “pomoćnim” poslovima, kao na primjer za izradu nekog djela/proizvoda pomoću mehaničkog ili nekog drugog rada, za izradu ili popravku određene stvari, za izradu određenih analiza, studija, elaborata, biznis planova i slično.

Izvođač je potpuno samostalan što se tiče načina izvođenja posla i njegove organizacije. To bi značilo da se poslovi ugovoreni na ovakav način mogu obavljati bilo gdje: na terenu, u mjestu prebivališta izvođača, na nekom trećem mjestu, a sve u zavisnosti od prirode posla.

Prilikom potpisivanja ovih ugovora dogovora se bruto ili neto iznos naknade. Obaveza naručitelja je da plati porezne obaveze za ovakav angažman, a obaveza izvođača je da koristi svoje znanje, potencijal i talent da se posao završio u zadanom roku.

Bitna napomena:

Ugovorom definisana bruto naknada u iznosu od npr. 1000 KM uključuje neto naknadu izvođača plus poreze i  doprinose. Na ugovorenu neto nakadu u iznosu od 1000 KM je potrebno obračunati poreze i doprinose koji ‘’padaju’’ na teret isplatioca.

Primjeri obračuna – ugovor o djelu:

Ako je ugovoren neto iznos naknade na osnovu  ugovora o djelu 1.000,00 KM.

Bruto iznos naknade1.122,08KM (1.000 x 1,12208)
1- Bruto iznos1.122,08 KM
2- Priznati rshodi (1 x 20%)224,42 KM
3- Osnovica za obračun  (2 – 1)897,66 KM
4- Doprinosi PIO (3 x 6%)53,86 KM
5- Doprinosi zdravstveno osig. (3 x 4%)35,91 KM
6- Osnovica za obračun poreza (3 – 5)861,75 KM
7- Porez na dohodak (6 x 10%)86,17 KM
8- Neto iznos (1 – 5 – 7) 1 .000,00 KM
9- Nesreće 8 x 0,5%5 KM
10- Vode 8 x 0,5%5 KM

Ukupan trošak poslodavca po navedenom obračunu: 1.185,94 KM

Ako je ugovoren bruto iznos naknade na osnovi ugovora o djelu 1.000,00 KM.

1- Bruto iznos1.000,00 KM
2- Priznati rashodi (1x 20%)200,00 KM
3- Osnovica za obračun  (1 – 2)800,00 KM
4- Doprinosi PIO  (3 x 6%)48,00 KM
5- Doprinosi zdravstveno osig. (3 x 4%)32,00 KM
6- Osnovica za obračun poreza (3 – 5)768,00 KM
7- Porez na dohodak (6 x 10%)76,80 KM
8- Neto iznos   (1 – 5 – 7) 891,20 KM
9- Nesreće 8 x 0,5%4,46 KM
10- Vode 8 x 0,5%4,46 KM

Ukupan trošak naručitelja po navedenom obračunu: 1.056,92 KM

Nakon izvršenja određenog posla na osnovu ugovora o djelu, naručitelj isplaćuje zadane doprinose, te se oni prijavljuju poreznoj upravi na obrascu AUG – 1031 koji možete preuzeti na linku:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/849e9-aug-1031_bs_int2.pdf

Autorski ugovor ili autorski honorar kako se često kaže, proizlazi iz Zakona o autorskim i drugim srodnim pravima u FBiH. Prema definiciji iz Zakona, autorskim djelom smatra se individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke, umjetnosti i drugih oblasti stvaralaštva, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja. Autorska djela su originalna, duhovna (intelektualna) ostvarenja iz književnog, umjetničkog i znanstvenog područja, koja imaju individualan karakter i koja su na neki način izražena.

Obuhvaćaju cijeli niz jezičnih djela, glazbenih djela, s riječima ili bez riječi, dramskih i dramsko-glazbenih djela, koreografskih djela, djela likovnih umjetnosti, djela s područja slikarstva, kiparstva i grafike, djela arhitekture, djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografska djela I sl.

Potpisuju se i u slučaju angažmana osobe da napravi web stranicu, pripremi oglas ili reklamu, brošuru, održi predavanje, prevede tekst.u suštini sve što u svojoj srži ima “osobni pečat” autora.

 

AUTORSKI UGOVOR

Isto kao i kod ugovora o djelu, poslovi koje će obavljati fizičko lice angažirano na osnovu ugovora o autorskom djelu ne mogu biti poslovi radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Bitno je u startu definirati da li je neko djelo zapravo autorsko, stoga je u samom ugovoru važno navesti da je izvođač ugovora spreman na preuzimanje odgovornosti da je predmet takvog ugovora njegovo originalno autorsko djelo, da je on isključivi nositelj autorskih prava, te da u potpunosti snosi odgovornost ako se pojavi treća osoba koja tvrdi da je ona nositelj autorskih prava u predmetu ugovora.

Primjeri obračuna – autorski ugovor:

Ako je ugovoren neto iznos naknade na osnovi autorskog ugovora 1.000,00 KM.

Bruto iznos naknade1.105,22KM (1.000 x 1,1052)
1- Bruto iznos1.105,22 KM
2- Priznati rshodi (1 x 30%)331,57 KM
3- Osnovica za obračun  (2 – 1)773,65 KM
4- Doprinosi PIO (3 x 6%)46,42 KM
5- Doprinosi zdravstveno osig. (3 x 4%)30,95 KM
6- Osnovica za obračun poreza (3 – 5)742,70 KM
7- Porez na dohodak (6 x 10%)74,27 KM
8- Neto iznos (1 – 5 – 7)1 .000,00 KM
9- Nesreće 8 x 0,5%5 KM
10- Vode 8 x 0,5%5 KM

Ukupan trošak naručitelja po navedenom obračunu: 1.161,64 KM

Ako je ugovoren bruto iznos naknade na osnovi autorskog ugovora 1.000,00 KM.

1-Bruto iznos1.000,00 KM
2- Priznati rashodi (1x 30%)300,00 KM
3- Osnovica za obračun  (1 – 2)700,00 KM
4- Doprinosi PIO  (3 x 6%)42,00 KM
5- Doprinosi zdravstveno osig. (3 x 4%)28,00 KM
6- Osnovica za obračun poreza (3 – 5)672,00 KM
7- Porez na dohodak (6 x 10%)67,20 KM
8- Neto iznos   (1 – 5 – 7) 904,80 KM
9- Nesreće 8 x 0,5%4,52 KM
10- Vode 8 x 0,5%4,52 KM

Ukupan trošak naručitelja po navedenom obračunu: 1.051,04 KM

Nakon izvršenja određenog posla na osnovi autorskog ugovora, naručitelj isplaćuje zadane doprinose, te se oni prijavljuju poreznoj upravi na obrascu ASD- 1032 koji možete preuzeti na linku:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/2f820-asd-1032_bs_int2.pdf

Još par karakteristika oba ugovora:

  • Pri isplati se ne mogu koristiti lični odbici po poreznoj kartici;
  • Oporezivim se smatraju i sve eventualne isplate koje se izvrše na ime dodatnih naknada (dnevnice, prijevoz, smještaj i sl.);
  • Ugovor o djelu podrazumjeva 20% priznatih rashoda, autorski ugovor 30% priznatih rashoda;
  • Ugovor o autorskom je prema poreznim davanjima povoljniji za poslodavca, no teže je utvrditi prirodu ovakih ugovora radi autorskih prava i same prirode posla
  • Po trenutno važećim zakonima u FBiH na isplaćenu naknadu po osnovu ugovora o djelu i autorskih ugovora, naručitelj je dužan obračunati i uplatiti doprinos za penzijsko i zdravstveno osiguranje, no međutim to se izvođaču ne upisuje u “radni staž”, niti ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje po ovom osnovu
  • Ovakve ugovore kompanije ne bi trebale zaključivati sa fizičkim licima na duže vremenske perioda ili za poslove koji podrazumjevaju kontinuitet svojstven radnom odnosu

Isplata na osnovu ovih ugovora se može vršiti i nerezidentima FBiH, tada se nakon obavljenog posla na osnovu ugovora podnosi obrazac PDN-1033, a obračun doprinosa je jednak za oba ugovora,  na osnovu neto isplaćenog iznosa. U tom slučaju se plaćaju porez na dohodak 10%, te 0,5% naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i 0,5% na opću vodnu naknadu.

PDN obrazac možete preuzeti na linku:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/d67d2-pdn-1033_bs_int2.pdf  

Ukoliko je nerezident sa kojim je zaključen ugovor o djelu, odnosno autorskom djelu, rezident države sa kojom BiH ima zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, treba voditi računa o odredbama tog ugovora i imaju li prioritet u poreznom tretmanu u odnosu na odredbe Zakona o porezu na dohodak u FBiH.

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, kontaktirajte nas na mail info.sa@unija.com

Članak pripremila Ana Marija Đerek, voditeljica računovodstva Unija XS Mostar