Odluka o utvrđivanju uvećanja plate
24. Aprila, 2023

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak – stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

U Službenim novinama Federacije BiH (5/23 od 25.01.2023) objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Član 1. Pravilnika donosi izmjenu kada je u pitanju obračun poreza za naknadu isplaćenu licima angažovanim po ugovoru o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa:

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/21, 77/21, 20/22 i 57/22) u članu 12. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: “(2) Isplatilac prihoda na ime naknade koja je uređena posebnim propisom, izuzev naknade iz člana 20. stav (1) ovog pravilnika, za lice na stručnom osposobljavanju iz člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH” br. 26/16, 89/18 i 44/22), dužan je obračunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak, te prijaviti Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036.”

To, praktično znači, da se mijenja način obračuna i prijave poreza za lica koja se nalaze na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Prije ove izmjene, isplata naknade po osnovu ugovora o stručnom usavršavanju, podlijegala je obračunu „malih doprinosa“ bez mogućnosti korištenja poreske olakšice a isplaćeni doprinosi su se prijavljivali poreznoj upravi na obrascu AUG-1031.

Novi porezni propis mijenja način obračuna doprinosa i poreza na isplaćenu naknadu, odnosno podrazumijeva obračun, obustavu i uplatu 10% poreza na dohodak te 0,5% posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kao i 0,5% poreza na ime opće vodne naknade. Obračunati i uplaćeni porez na dohodak potrebno je u roku od 5 dana od isplate, prijaviti poreznoj upravi na obrascu APR-1036.

Pored toga, postojala je obaveza uplate dodatnog doprinosa za PIO prema Odluci o visini doprinosa za PIO za lica osigurana u određenim okolnostima (Sl. novine FBiH 26/14).  Ova obaveza i dalje ostaje na snazi te podrazumijeva uplatu dodatnog doprinosa za PIO u visini od 30 KM.

Doprinos za PIO koji se uplaćuje za lica osigurana u određenim okolnostima, uplaćuje se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, prema šifri općine sjedišta pravnog lica sa budžetskom organizacijom Federalnog zavoda za PIO – 5102001 i vrstom prihoda 712127, a u skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH (Sl. novine 10/23 od 10.02.2023).