28. Januara, 2022

Godišnja prijava poreza na dohodak – GPD-1051

Fizičko lice, bilo da se radi o rezidentu FBiH koji je ostvario dohodak u ili izvan FBiH, ili nerezidentu FBiH koji je ostvario dohodak u FBiH, dužno je za porezni period u kojem je ostvario pomenuti dohodak podnijeti godišnju prijavu dohotka – GPD-1051 obrazac. Prijava se podnosi u slučajevima kada je u poreznom periodu dohodak ostvaren iz dva ili više izvora, dohodak od nesamostalne djelatnosti ostvaren kod dva ili više poslodavaca, dohodak od nesamostalne djelatnosti ostvaren kod jednog poslodavca koji na sve isplaćene plate i ostale oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez, dohodak ostvaren direktno iz inostranstva, te dohodak ostvaren obavljanjem samostalne djelatnosti (obrt i srodne djelatnosti, te ostale samostalne djelatnosti), osim dohotka na koji se porez plaća u paušalnom iznosu. Godišnju prijavu, zajedno sa propisanim prilozima,  fizičko lice podnosi u ispostavu porezne uprave prema svom mjestu prebivališta, a najkasnije 31.03. tekuće godine za dohodak ostvaren u prethodnoj godini, osim u slučajevima kada obveznik ostvaruje dohodak isključivo od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu, i u slučajevima kada je fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH. U ovim slučajevima obrazac se podnosi prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, odnosno mjestu sjedišta poslodavca.

Svaki pojedinačni dohodak u toku godine se oporezuje na specifičan način, a tek u postupku podnošenja porezne prijave utvrđuje se jedinstven godišnji dohodak, sabiranjem svih dohodaka i gubitaka iz pojedinih djelatnosti. U GPD-1051 obrazac, a prema instrukcijama naznačenim u samom obrascu, se unose podaci o ostvarenom dohotku od nesamostalne djelatnosti (GIP-1051 obrazac), dohotku od obavljanja samostalne, i djelatnosti poljoprivrede i šumarstva (SPR-1053 obrazac), dohotku od iznajmljivanja pokretne i nepokretne imovine (PRIM-1054 obrazac, Ugovor o iznajmljivanju), prihodu od imovinskih prava koji je ostvaren prodajom, ustupanjem, zamjenom ili drugim prenosom uz naknadu, autorskih prava, patenata, licenci, franšizi i dr. prava  (Ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava), dohotku od ostalih samostalnih djelatnosti (AUG-1031, ASD-1032 i dr.). Svi pomenuti obrasci i ugovori predstavljaju propisane priloge koje su obveznici dužni podnijeti uz godišnju prijavu poreza na dohodak. Obveznici koji su obavljali  registrovanu samostalnu djelatnost i ostvarili u poreznom periodu gubitak, isti mogu iskazati u godišnjoj prijavi i za isti umanjiti godišnju osnovicu poreza na dohodak. Za umanjenje poreske osnovice fizičko lice također može iskoristiti i iznos neiskorištenog ličnog odbitka prema važećoj poreskoj kartici u poreznom periodu, troškove zdravstvenih usluga, nabavke lijekova, ortopedskih pomagala i protetičkih nadomjestaka (obavezan prilogu su originalna dokumentacija ovlaštenih javnih zdravstvenih ustanova koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdržavanog člana porodice, originalni računi za primljene usluge i potvrde o plaćanju, potvrde o participaciji, kopije recepata za lijekove i dokazi o plaćanju, kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stepenu invalidnosti, te izjava da za navedene svrhe nije primljena donacija), te troškove plaćenih kamata na stambene kredite (obavezni prilozi su kopija ugovora o stambenom kreditu, dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju već nepokretnu imovinu za stanovanje, dokaz da se stambeno pitanje rješava ili je riješeno predmetnim kreditom, potpisanu izjavu da obveznik i članovi porodice kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje).

Konačna porezna obaveza utvrđuje se u iznosu od 10% od razlike između iznosa ukupnog ostvarenog i naplaćenog dohotka i ukupnih ličnih odbitaka. Ukoliko je iznos ukupno plaćenog poreza veći od ukupno utvrđene porezne obaveze, obveznik ima pravo na povrat razlike poreza na dohodak. U obrnutom slučaju obveznik je dužan da izvrši doplatu razlike poreza. U slučaju da je utvrđena obaveza jednaka uplaćenom porezu, ne postoji obaveza dodatne uplate, niti pravo povrata poreza.

U slučaju postojanja porezne obaveze, ista se može umanjiti za lica koja isključivo ostvaruju dohodak obavljanjem samostalne djelatnosti i zapošljavaju lica sa posebnim potrebama i/ili invalidna lica sa utvrđenim invaliditetom više od 50% (samo ako su kontinuirano radila najmanje 10 mjeseci), i to u iznosu 10% za svako takvo zaposleno lice, a najviše do 50% utvrđene obaveze. Poreznu obavezu za iznos plaćenog poreza u inostranstvu, RS ili BD BiH, lica sa prebivalištem u FBiH za dohodak od nesamostalnih ili drugih samostalnih djelatnosti ostvarenih u inostranstvu, RS ili BD BiH, mogu umanjiti najviše do visine poreza koji je za taj dohodak propisan u FBiH. Ova lica obavezna su priložiti dokaze o plaćenom porezu u inostranstvu, RS i BD BiH.