23. Novembra, 2021

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa

Izaslanici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su u okviru 14. redovite sjednice usvojili:

  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa,
  • Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (predlagatelj: Jasmin Duvnjak), i
  • Prijedog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Prihvaćeni su Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nije bilo potrebite većine za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kao ni za Nacrt zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika.

Usvojeni su još i Prijedlog odluke o usvajanju programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća u Federaciji BiH od 2021. do 2025. godine i Pijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana povijesnog urbanog krajolika Mostara.

K znanju su primljene informacije o epidemiološkoj situaciji na dane 9.8., 23.8., i 20.9.2021. godine sa prijedlozima i preporukama Kriznog stožera.

Izvor: https://parlamentfbih.gov.ba/