27. Decembra, 2019

Dobrovoljno elektronsko podnošenje knjiga ulaznih i izlaznih faktura od januara 2020.

U 2020. godini, svi obveznici koji su u sistemu PDV-a u BiH, imaće mogućnost da prilagode svoje informacione sisteme za elektronsko dostavljanje evidencija o nabavkama (KUF) i evidencija o isporukama (KIF), na elektronski portal UIO BiH, u cilju bržeg i efikasnijeg komuniciranja, te smanjenja troškova poslovanja. UIO je u toku ove godine provela anketu u kojoj je učestvovalo više od 11.000 poreskih obveznika. U toj anketi je velika većina poreskih obveznika odgovorila da već vodi KUF i KIF u elektronskom obliku. Njihova obaveza će biti da samo postojeće evidencije „izvezu“ iz svog softvera i snime ih u csv formatu, te kao takve učitaju u elektronski portal UIO.

Takođe, od početka 2020. godine privredna društva imaće mogućnost da elektronskim putem podnose Zahtjeve za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza

Dostavljanje knjigovodstvenih evidencija u prvoj godini bit će dobrovoljno, a nakon toga, od 2021. godine, elektronsko dostavljanje će biti obavezno. Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem je objavljeno u Službenom glasniku BiH, i možete ga preuzeti na sljedećem linku UPUTSTVO O DOSTAVLJANJU PODATAKA ELEKTRONSKIM PUTEM

Ovim Uputstvom propisuje se postupak dostavljanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, određuje se ko može da dostavi podatke iz knjigovodstvenih evidencije elektronskim putem, rokovi za dostavljanje podataka, prava i obaveze obveznika indirektnih poreza i Uprave za indirektno oporezivanje

Upravi za indirektno oporezivanje elektronsko podnošenje omogućit će lakše i brže otkrivanje privrednika koji krše propise.

”Kada svaki obveznik elektronski dostavi svoj KUF i KIF, jednostavnim upoređivanjem dokumenata provjeravaćemo da li je određeni račun za koji je jedan obveznik izvršio odbitak ulaznog PDV-a i prikazao ga u svom KUF-u, ujedno kod drugog obveznika prikazan u KIF-u, i to tako da je za taj promet roba ili usluga uredno obračunat i plaćen PDV. Sve fakture koje budu “iskakale” biće predmet provjera i kontrola”,  pojasnio je načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u UIO Ratko Kovačević.

Kovačević pojašnjava da poreski obveznici neće morati učitavati jednu po jednu fakturu, kako je to slučaj u nekim državama.’

”UIO je obveznicima omogućila da u jednom fajlu učitaju sve svoje fakture iz evidencija o nabavkama i evidencija o isporukama putem csv formata. Csv format moguće je samo jednim klikom dobiti iz najobičnije Excel tablice, a i iz licenciranih softvera koje poreski obveznici koriste u svom rad”, rekao je Kovačević, ističući da se radi o veoma jednostavnom postupku koji ne zahtijeva velike pripreme.