Poslodavci mogu isplatiti jednokratnu pomoć zaposlenicima u ratama
17. Marta, 2022

Data jemstva – moraju li ih mala i mikro preduzeća uzeti u obzir u godišnjem izvještaju?

Svako privredno društvo, uključujući mala i mikro preduzeća, prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja trebaju uzeti u obzir i potencijalne obaveze.

Šta su potencijalne obaveze, kada i kako ih treba knjižiti i objaviti u Bilješkama uz finansijske izvještaje?

Definicija potencijalne obaveze je data u MRS 37, i odnosi se na:

  • Moguće obaveze koje proizlaze iz prošlih događaja i čije postojanje može potvrditi samo nastanak ili izostanak jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom subjekta, ili
  • Sadašnja obaveza koja je proizašla iz prošlih događaja, ali se ne priznaje jer nije vjerovatno da će za izmirenje obaveze biti neophodan odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi i/ili se iznos obaveze ne može izmjeriti s dovoljnom pouzdanošću.

Kako i sam naziv kaže, radi se o potencijalnim obavezama, odnosno o dugovanjima koja još nisu postala pravi dugovi preduzeća, ali to mogu postati ukoliko se ispune određeni uslovi.

Primjer potencijalne obaveze koja je vjerovatno najčešća kod privrednih društava u našoj zemlji je jemstvo, odnosno vlasnik preduzeća, sestrinska ili druga firma podiže kredit kod banke, a naše društvo je jemac. Sve dok preduzeće koje je zajmoprimac ispunjava svoje obaveze na vrijeme, naše preduzeće s tim nema problema i za nas je to samo potencijalna obaveza. U ovom slučaju ove podatke ne unosimo u bilans stanja preduzeća i isto nije vidljivo iz poslovnih knjiga našeg preduzeća.

Bez obzira što se navedeni podaci ne unose u bilans stanja, prije izrade godišnjeg obračuna računovođa bi trebao biti upoznat sa podacima da li je preduzeće nekome jemac ili ima založenu svoju imovinu kao kolateral.

Ukoliko zajmoprimac iz našeg primjera ne bude ispunjavao svoje obaveze po kreditu kod poslovne banke, onda ta obaveza prelazi na naše preduzeće što dovodi do odliva novca, te može uticati na likvidnost preduzeća što je jako važan podatak o našem preduzeću za banke ili potencijalne ulagače. U ovoj situaciji iz poslovnih knjiga bi bilo vidljivo da je preduzeće jemac drugom preduzeću i koje su još potencijalne obaveze po tom osnovu.

Sva pravna lica koja posluju na području FBiH sa ciljem ostvarivanja dobiti, uključujući mala i mikro preduzeća, dužni su podnijeti finansijske izvještaje, a kao obavezan dio izvještaja sastavljaju se i Bilješke uz finansijske izvještaje. Bilješke uz finansijske izvještaje, između ostalih stavki koje su propisane Zakonom o računovodstvu i reviziji FBIH, trebaju da sadrže podatke o ukupnom iznosu svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja.

Zakon o računovodstvu i reviziji FBIH pored obaveza koje pravna lica vode u bilansnoj evidenciji, propisuje i obavezu da u glavnoj knjizi vanbilansnih evidencija budu obuhvaćeni određeni poslovni događaji koji u trenutku nastanka nemaju uticaja na promjene u Bilansu stanja i Bilansu uspjeha, ali osiguravaju dodatne informacije o korištenju tuđe imovine, budućih potencijalnih obaveza, te kontrole pojedinih poslovnih poduhvata i informisanja.