10. Decembra, 2019

CARINSKA TARIFA 2020

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj telefonskoj sjednici 3.12.2019. donijelo Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2020. godinu. Savjet ministara po protokolu usvaja Carinsku tarifu koja obuhvata nomenklaturu roba. U Sl.glasniku BIH Odluku očekujemo u januaru 2020. godine.

U odnosu na postojeću Carinsku tarifu BiH izvršena su odgovarajuća usklađivanja BIH nomenklature uz tehničke popravke same odluke. Otvorene su dvije nove ex-pozicije radi praćenja izvoza drveta bukve od najnižeg stepena obrade do finalnog proizvoda, čime je prihvaćen prijedlog svih komora u BiH. Odluka će u potpunosti biti usklađena s Kombinovanom nomenklaturom Europske unije za 2020. godinu.

Na ovaj način stvoreni su uslovi za uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BIH i subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma.

Povoljnije poslovanje subjekata iz tekstilne, prehrambene, obućarske, hemijske i metalne industrije

Vijeće ministara BiH je na navedenoj vanrednoj sjednici usvojilo Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba. Navedena Odluka je privremenog karaktera, tj period važenja je 1 godina (do 31.12.2020.)

Kao i svake godine, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je prikupljala podatke i uopšte zastupala interese privrednika pred nadležnim državnim organima. Nakon upoređivanja Carinske stope Bosne i Hercegovine i Carinske stope EU pokazalo se da su mnogi bosanskohercegovački privrednici u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurente iz EU i regiona koji su prilikom uvoza tih istih proizvoda oslobođeni plaćanja carine koja se obično kreće od 5-10%.

Najviše prednosti u cilju preduzimanja izvozne konkuretnosti ova Odluka pruža tekstilno-obućarskoj industriji, metalnoj i elektro industriji, hemijskoj i prehrambenoj industriji BiH. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Privrednici su u više navrata izrazili nadu da ovakva mjera u dogledno vrijeme bude trajnog karaktera budući da Odluka zbog svog privremenog karaktera predstavlja određeni rizik za strane investitore.

 

Izvor:komorabih.ba