Отворањето фирма во Хрватска никогаш не било толку едноставно
24. март, 2023

Отворањето фирма во Хрватска никогаш не било толку едноставно

Основањето на друштво со ограничена одговорност во Хрватска е по утврдена процедура и е поврзано со одредени трошоци. За да ви заштедиме драгоцено време, во дадената брошура ги сумираме сите потребни информации за воспоставување на ДОО во Хрватска, а ние со задоволство ќе ви помогнеме околу самата процедура. За да можете што побрзо да започнете со бизнис во Хрватска, ви нудиме и административно управување со компанијата, кое е вклучено во пакетот StartBis.

1. Постапка за формирање на ДОО

Основањето и регистрацијата се врши кај надлежниот стопански суд. Трошоците за основање првенствено зависат од износот на основната главнина, кој не смее да биде помал од 20.000,00 куни; колку е поголем основната главнина, толку е поголема цената. Во однос на бројот на основачи, разликата во цената е околу 50,00 куни по основач. Основниот придонес, кој може да се плати во готово или да се придонесе како придонес во натура, се депонира на жиро сметка, а потврда за депозит се поднесува при регистрација на компанијата. Сметките се отвораат и управуваат од комерцијалните банки.

Основачот кој е физичко лице има потреба од важечка лична карта или пасош доколку е странец. Во случај на правно лице, потребни се лични карти на сите членови на менаџментот на компанијата или пасоши во случај на странци. Доколку се работи за странско правно лице, потребен е и извод од судскиот регистар за предметното правно лице, заверен и преведен од овластен судски преведувач и истиот не смее да биде постар од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето. до судскиот регистар.

Препорачливо е однапред да го проверите и резервирате името на компанијата во Стопанскиот суд во Загреб (Амрушева 2/II.). Името на компанијата мора да биде различно од постоечки компании и може да содржи хрватски или латински зборови или презимето на основачот.

Друштво со ограничена одговорност се основа врз основа на акт за основање (ако друштвото го основа само едно лице) или договор за партнерство (кога има повеќе основачи). Наведениот документ ги дефинира името и седиштето на друштвото, активностите, правата и обврските на содружниците, органите на компанијата (управа, надзорен одбор и сл.) и други елементи важни за работењето на друштвото. Сите документи мора да бидат заверени на нотар.

Актот за основање се составува кај нотар, а потоа се запишуваат на:

 • трговскиот суд,
 • Хрватскиот завод за статистика,
 • до даночната администрација,
 • царинска управа (ако дејноста вклучува меѓународна трговија),
 • Хрватскиот завод за пензиско осигурување,
 • Хрватскиот завод за здравствено осигурување.

Регистрација во трговскиот суд

Регистрацијата целосно ја врши нотарската канцеларија која ја добива и целата документација потребна за регистрација. Покрај нотарските такси, мора да се земат предвид и судските такси за регистрација на фирма, кои зависат од бројот на активности што ги регистрира компанијата.

Објавување во службениот весник на Република Хрватска Народен новине и во дневниот печат

По уписот во судскиот регистар, информациите за уписот мора да бидат објавени во Националниот весник.

Изработка на поштенски марки

Кон налогот се приложува копија од решението за упис во трговскиот регистар. На печатот мора да биде наведено името на компанијата.

Одредување на матичен број

Тоа го утврдува Националниот институт за статистика (улица 3, Загреб) врз основа на Националната класификација на дејностите во рок од 15 дена од денот на приемот на решението за упис во економскиот регистар. Документот се нарекува Известување за класификација на деловни субјекти (Известување за класификација на деловни субјекти).

Кон пријавата се приложува следново:

 • копија од решението за упис во економскиот регистар;
 • Образец RPS-1 (достапен во книжарниците на Народни новини),
 • копија од уплатницата за плаќање данок.

Регистрација во системот на обврзници на данок на доход и регистрација во системот за ДДВ

Тоа се прави во филијалата на Даночната управа во зависност од седиштето на фирмата. Треба да се достави копија:

 • сите одлуки за регистрација на стопанскиот суд,
 • известувања од Националниот институт за статистика за класификацијата на деловниот субјект,
 • картичка за потпис на жиро сметка,
 • договори за закуп на деловен простор (доколку компанијата моментално нема изнајмен или сопствен деловен простор, службеникот ќе побара изјава за тоа),
 • договори за сметководствени услуги (склучени со сметководствена фирма) или изјави дека компанијата ќе врши сметководство во рамките на сопственото сметководство,
 • доколку компанијата сака да влезе во системот за ДДВ и доколку ги исполнува условите, задолжително треба да се пополни образец П-ДДВ 1.

Утврдување на царински број

Доколку сакате да се занимавате и со меѓународна трговија, пријавата мора да се достави до Царинската управа и да биде придружена со:

 • копија од решението за упис во економскиот регистар;
 • известување за класификација на деловниот субјект,
 • копија од уплатницата за плаќање на административна такса.

Барање за пензиско осигурување (ПИЗ)

Се доставува во рок од 15 дена од денот на започнување со работа. Потребни се следните обрасци:

 • апликација М-11 П за почеток на дејност на обврзникот за плаќање придонеси (економско друштво) – (НЕ пополнувајте при поднесување!).

Следното мора да биде приложено на апликацијата:

 • решение за упис во економскиот регистар;
 • известување за класификација на деловниот субјект.

Барање за здравствено осигурување (ЗЗ)

Се доставува во рок од 15 дена од денот на започнување со работа. Следниве обрасци се потребни (достапни во книжарниците Народни новини):

 • образец 1 – пријава на даночниот обврзник за плаќање придонеси (деловни друштва).

Следното мора да се достави заедно со формуларот:

 • решение за упис во економскиот регистар;
 • известување за класификација на деловниот субјект,
 • апликација до Хрватскиот завод за пензиско осигурување (копија од М-11П).

Одлука за исполнување на минималните технички услови

Трговското друштво може да ја започне својата дејност само кога до стопанскиот суд ќе достави решение на надлежниот градоначалник за стопанство на канцеларијата на државната управа (врз основа на седиштето на друштвото), со кој се потврдува дека сите услови пропишани за извршување на предметната активност се исполнети.

2. Административно управување на компанијата во Хрватска

Седиште

Доколку сè уште немате деловен простор, ви нудиме можност привремено да ја регистрирате вашата компанија во седиштето на Унија во Загреб, поточно на адреса: Radnička cesta 39, 10000 Zagreb. Деловните простории се усогласени со сите законски прописи.

Администрација

Ќе ја дигитализираме целата ваша пошта и ќе ви ја проследиме во електронска форма секојдневно на вашата е-пошта. Подготвувањето налози за плаќање во електронската банка и издавањето фактури се само најчестите задачи, но ќе се грижиме и за сите останати, така што вашата компанија непречено функционира како да имате административен персонал со полно работно време.

Телефон

Професионален персонал ќе одговара на телефонските повици во нашиот центар за повици и ќе обезбеди основни информации за вашата компанија.

Сметководство

Управувањето со деловните книги препуштете ни го нам и ние ќе се погрижиме тие да се водат согласно законот. Воедно, редовно ќе ве информираме за работењето на вашата компанија и ќе ве советуваме во областа на сметководството и даноците. Сметководството на плати, управувањето со евиденцијата на персоналот и другите кадровски услуги исто така може да бидат наша грижа и гарантираме дека тие ќе бидат во согласност со важечките прописи и вашите очекувања. Секако, ќе се грижиме и за навремено и правилно известување до државните институции.

Бидејќи нашите експерти се запознаени со законодавството на Хрватска, како и на Словенија, тие ќе можат полесно да ги објаснат спецификите на кои треба да обрнете посебно внимание во вашиот бизнис.

Е-сметководство

Добијте постојан увид во деловните книги на вашата компанија и од Словенија. Преку нашето е-сметководство, ќе можете да ја потврдите автентичноста на примените фактури и да ја прегледате целата деловна документација од нашата е-архива.

Доколку би имале интерес во врска со процесот на формирање на ДОО. во Хрватска, со задоволство ќе ве советуваме за дополнителни прашања.