5. јануари, 2022

Нов Образец „ДД-ДО”

Во Службен весник на РСМ, бр. 303 од 31.12.2021 година објавен е Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување со кој се менува Образецот „ДД-ДО”.
Овој Правилник влегува во сила на 01.01.2022 година. 

Образецот „ДД-ДО” првично беше пропишан со Правилникот за формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 217/19), кој влезе во сила од 22 Октомври 2019 година. 

Измената на образецот се состои во тоа што Полето “Даночен период” кое постоеше во стариот образец и беше крајно неприменливо е заменето во новиот образец со полето “Датум на престанување на условите за даночно ослободување”. 

За потсетување: даночните обврзници на данокот на добивка се должни да го поднесат наведениот образец „ДД-ДО”во следните околности: 

А.  При престанување на условите за даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка и 

Б.  При престанување на условите за даночно ослободување по основ на донирани финансиски средства на спортски субјекти