14. Decembra, 2021

Povezana lica i izrada studije o transfernim cijenama u Federaciji BIH

Porezni efekti poslovanja sa povezanim licima su regulisani Zakonom o porezu na dobit (Sl. novine FBiH“, broj: 15/16 i 15/20), Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit (Sl. novine FBiH”, br. 88/2016, 11/2017, 96/2017, 94/2019 i 87/2020)  i Pravilnikom o transfernim cijenama (Sl. novine FBiH“, broj: 67/16)

Ko su povezana lica?

Povezanim licima sa poreznim obveznikom smatraju se:

a) fizička lica – građani koji su povezani putem porodičnih odnosa: bračni i vanbračni drug, potomci usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, djedovi i nane i njihovi potomci kao braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga;

b) pravno lice i svako fizičko lice koje posjeduje neposredno ili posredno 25% ili više vrijednosti ili broja dionica ili glasačkih prava u tom pravnom licu;

c) dva ili više pravnih lica ukoliko jedno fizičko lice ili treće lice posjeduje direktno ili indirektno 25% ili više vrijednosti ili broja dionica ili glasačkih prava u svakom pravnom licu.

Pored gore navedenih, povezanim licem smatra se i lice za koje se utvrdi da sa poreznim obveznikom svjesno ulazi u poslovni odnos s ciljem prenosa dobiti. U takvim slučajevima pojedinačna transakcija se izvršava pod okolnostima kao da je u pitanju povezano lice.

Šta su transferne cijene?

Transferne cijene predstavljaju cijene koje se formiraju u poslovanju između povezanih lica.

Porezni obveznik koji učestvuje u transakciji sa povezanim licem mora utvrditi svoju oporezivu dobit u skladu sa principom ”van dohvata ruke’. Upotreba principa ”van dohvata ruke” je zasnovana na poređenju uslova kontrolisanih transakcija sa uslovima nekontrolisanih transakcija (nepovezanih lica).
Vrijednost transakcija između povezanih lica ne bi trebala odstupati od tržišne vrijednosti koja se odražava kroz transakcije između nezavisnih lica. Ukoliko odstupa od tržišne vrijednosti u pitanju je transferna cijena.

Ko je u obavezi napraviti studiju o transfernim cijenama i kada?

Pravna lica (od kojih je najmanje jedno lice obveznik poreza na dobit u Federaciji BiH) koja imaju transakcije sa povezanim licima, dužna su izraditi studiju o transfernim cijenama za potrebe prijave poreza na dobit.

Porezni obveznik koji ima transakcije sa povezanim licima dužan je u trenutku podnošenja svoje porezne prijave (najkasnije do 31.03. tekuće za prethodnu godinu) imati dokumentaciju o transfernim cijenama zbog iskazivanja efekata u poreznom bilansu.

Dokumentacijom o transfernim cijenama porezni obveznik dokazuje da je izvršio temeljnu procjenu svojih transakcija sa povezanim licem po pravilima transfernih cijena, prije ili u vrijeme podnošenja porezne prijave.

Dokumentacija treba biti organizovana na nivou grupe MPL (grupa povezanih privrednih društava odnosno pravnih lica koji posluju u dvije ili više država) – master file i na nivou poreznog obveznika – local file. TP dokumentaciju na nivou grupe MPL-a obavezni su dostaviti porezni obveznici koji imaju konsolidovani bruto prihode iznad 1,5 milijardi KM.

Dokumentacija treba biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, s tim da izvještaj na nivou grupe MPL-a može biti na engleskom jeziku, dok porezna uprava zadržava pravo da zatraži prevod.

Porezni obveznici trebaju čuvati dokumentaciju kao dio porezne prijave, a samu studiju o transfernim cijenama nije potrebno posebno podnositi u poreznu upravu, osim u slučaju prijema zahtjeva od strane porezne uprave i tada je rok za podnošenje dokumentacije 45 dana od dana prijema zahtjeva.

Jedino u slučaju kada porezni obveznik ima iznos kontrolisanih transakcija veći od 500.000,00 KM u poreznom periodu, dužan je dostaviti nadležnoj jedinici Porezne uprave na Obrascu TP-902 Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica zajedno sa prijavom poreza na dobit.

Ukoliko se utvrdi da porezni obveznik ne posjeduje dokumentaciju o transfernim cijenama, podliježe novčanim kaznama za prekršaj u iznosu od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Koje su porezne posljedice transfernih cijena?

Bez obzira da li se radi o nabavci ili prodaji robe/proizvoda, pruženim ili primljenim uslugama, primljenim ili datim pozajmicama, iznajmljivanju poslovnog prostora od povezanih lica, sve ove transakcije će biti predmet transfernih cijena i utvrđivanja njihovih efekata na poreznu osnovicu.

U konačnici, ukoliko se studijom utvrdi da transakcije između povezanih lica nisu u skladu sa principom ”van dohvata ruke”, konačni porezni efekat odraziće se kao povećanje porezne osnovice i eventualno povećanje obaveze za porez na dobit.

Za primjer ćemo uzeti firmu X koja pruža usluge savjetovanja povezanom licu, firmi Y. Te usluge na godišnjem nivou iznose 50.000,00 KM i firma Y ih u svojim finansijskim izvještajima evidentira kao trošak u istom iznosu. Studijom je utvrđeno da iste transakcije, da su se odvijale između nepovezanih lica, bi na godišnjem nivou iznosile 40.000,00 KM. To znači da je firma Y, zbog poslovanja sa povezanim licem iskazala veće troškove nego što bi bilo da je poslovala sa nepovezanim licem. Razlika od 10.000,00 KM će se u poreznom bilansu firme Y prikazati kao povećanje porezne osnovice u polju 58 poreznog bilansa kao razlika između tržišnih (nižih) i vrijednosti stvarnih transakcija sa povezanim licima, za rashode.
Korekciju kroz porezni bilans, evidentira ono povezano lice, koje je kroz transakciju sa poveznim licem ostvarilo manju dobit.

Uklanjanje dvostrukog oporezivanja u Federaciji BiH

Ukoliko je grupa MPL-a  suočena sa dvostrukim oporezivanjem jedne ili više transakcija koje su izvršene između povezanih lica, porezni obveznik kojem je transferna cijena uvećala poreznu osnovicu, dostavlja uz svoju prijavu poreza na dobit i Obrazac TP-900 u svrhu uklanjanja dvostrukog oporezivanja.

Kako bi se osnovica umanjila preko obrasca TP 900 potrebno je da porezni obveznici koji su učesnici kontrolisane transakcije, ispunjavaju kumulativno sljedeće uslove i to:

  1. oba porezna obveznika su rezidenti Federacije i u svojoj poreznoj osnovici su iskazali transferne cijene po istoj transakciji,
  2. nijedan ne koristi poticaje iz člana 36. i 37. Zakona o porezu na dobit FBiH ili primjenjuje član 61. Zakona o porezu na dobit FBiH
  3. nijedan ne iskazuje porezni gubitak u skladu sa članom 25. Zakona o porezu na dobit FBiH.

Izvori:

PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16)

ZAKON O POREZU NA DOBIT („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16 i 15/20)

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT (“Sl. novine FBiH”, br. 88/2016, 11/2017, 96/2017, 94/2019 i 87/2020)