24. avgusta, 2018

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Od 1. jula 2018. godine

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom,kojima su predvidjene neke od sledećih izmena:

Ono što će uticati na dosadašnje obaveze poslodavca, a izmenjeno je Zakonom da od sada poslodavac nema obavezu obračunavanja i isplate naknade zarade za porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta zaposlenim porodiljama koje su u skladu sa lekarskom dokumentacijom otpočele korišćenje porodiljskog odsustva od 01.07.2018. i dalje, samo je u obavezi da izda rešenje o korišćenju porodiljskog odsustva.

Takodje poslodavac, odnosno korisnik naknade zarade dužan je da nadležnom organu prijavi svaku promenu u radnopravnom statusu koja je od uticaja na isplatu naknade zarade.

Obaveza korisnika prava (zaposlena porodilja) je da do 8. u mesecu obavesti nadležni organ o svim promenama činjenica koje su od uticaja na isplatu naknade. Zaposlena porodilja za vreme trajanja prava na korišćenje porodiljskog odsustva ostaje u radnom odnosu kod poslodavca.

Utvrđivanje osnovice naknade zarade vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji donosi rešenje o pravu na naknadu zarade, a na osnovu zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, koji podnosi porodilja kao korisnik prava, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave prema mestu svog prebivališta.

Osnovica (bruto) mesečne naknade zarade ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku na dan podnošenja zahteva.

Obračun, podnošenje poreskih prijava PPP PD i isplatu naknade zarade vrši Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, na osnovu donetih rešenja, mesečno, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

Prilikom isplate naknade zarade, njen pripadajući iznos ne umanjuje se po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade, dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

Zakon počinje sa primenom od 01.07.2018.godine.