Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav
21. avgusta, 2023

Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričelo z ocenjevanjem škode v gospodarstvu, povzročene po avgustovskih poplavah in plazovih. Podjetja so dolžna pripraviti oceno škode na strojih, opremi, zalogah ter izgubi prihodka, pri čemer upoštevajo poseben obrazec, ki je usklajen z navodili ministrstva. Rok za oddajo ocenjene škode je petek, 1. september 2023.

Izračunana škoda v gospodarstvu (vključno s stroji, opremo, zalogami ter izpadom prihodka), ki jo bodo prizadeta podjetja posredovala, bo temelj za uveljavljanje ukrepa “Predplačila za pomoč v gospodarstvu” v skladu z določbami Zakona o obvladovanju posledic naravnih nesreč. Kasneje bo ta ocena služila tudi kot podlaga za nadaljnje postopke pridobivanja sredstev (subvencij) za povrnitev gospodarske škode.

Vendar ocena škode na poslovnih objektih ni vključena v to ocenjevanje ter ne bo predmet obravnave, saj je za to zadevo odgovorna posamezna občina. Prizadeti posamezniki naj škodo na poslovnih stavbah prijavijo neposredno svoji občini, in sicer preko posebnega obrazca, ki ga bo zagotovila občinska uprava.

Upravičeni do pomoči

Za pridobitev pomoči morajo oceno škode predložiti posamezniki ter gospodarske entitete iz Republike Slovenije, ki vključujejo gospodarske družbe, samostojne podjetnike, posameznike, ki opravljajo dejavnost, ustanove ter zadruge. Izpolnjevati morajo tudi naslednje dodatne pogoje:

 • Imeti morajo sedež in/ali poslovno enoto v občinah, ki so bile prizadete po oceni Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Trenutna ocena URSZR se nanaša na regije, ne pa na specifične občine, in sicer: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Občine Ankaran, Piran, Koper in Izola niso vključene med prizadete občine. Osebe, ki so utrpeli škodo, lahko preverijo status prizadete občine pri svoji lokalni občini.
 • Upravičenci morajo dokazati, da so utrpeli naslednje vrste škode:
 • Škoda na strojih in opremi in/ali
 • Škoda, ki je nastala zaradi uničenja zalog in/ali
 • Škoda zaradi izpada prihodka;
 • Poleg tega morajo dokazati, da imajo oteženo poslovanje ali so povsem onemogočeni v poslovanju zaradi posledic poplav v avgustu 2023.

V skladu z uredbo državnih pomoči so izključena podjetja iz naslednjih sektorjev:

 • Primarni sektor kmetijske proizvodnje.
 • Sektor ribištva in akvakulture, kot sta opredeljena v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013.
 • Dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar se pomoč določi na osnovi cen ali količin teh proizvodov, ki jih primarni proizvajalci prodajo gospodarskim družbam ali so jih le-te postavile na trg. Prav tako velja izključitev, če je pomoč pogojena s prenosom na primarne proizvajalce, bodisi delno ali v celoti.
Postopek in rok za oddajo obrazca za oceno škode ter vloge za dodelitev predplačila

Podjetja in posamezniki iz gospodarstva morajo izpolniti obrazec za oceno škode in vlogo za dodelitev predplačila v skladu z navodili, ki jih nudi ministrstvo. Izpolnjen obrazec je potrebno posredovati ministrstvu do najkasneje 1. septembra 2023.

Izpolnjen obrazec lahko posredujejo na dva načina:

 • Preko elektronske pošte na naslov: mgts@gov.si
 • S klasično pošto na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (obvezno navedite “Poplave avgust 2023” na ovojnici).
Pojasnila za upravičence glede postopka pridobitve predplačila (po oddani oceni)

Z namenom zagotavljanja hitre pomoči gospodarstvu ter preprečitve nadaljnjega povečanja že obstoječe škode, ki je nastala v gospodarstvu po avgustovskih poplavah v letu 2023, je Vlada Republike Slovenije sprejela ukrep predplačil sredstev za sanacijo posledic škode:

 • Za izvedbo predplačil je bistveno, da ministrstvo pridobi podatke o oceni škode s strani oškodovancev. Ti podatki se morajo posredovati na priloženem obrazcu.
 • Zbrani podatki bodo vključeni v predhodni program ukrepov za sanacijo posledic naravne nesreče, ki ga bo pripravil minister za gospodarstvo in ga predložil vladi.
 • Po potrditvi predhodnega programa s strani vlade, se bodo izdajale odločbe upravičencem, hkrati pa se bodo izvedla tudi predplačila. Ta predplačila ne bodo presegla 10 odstotkov ocenjene škode, ki jo je upravičenec navedel pri ministrstvu.

Ocenjena škoda se odda samo enkrat, saj postane sestavni del končnega programa ukrepov za sanacijo posledic naravne nesreče. Zaradi tega je ključnega pomena, da oceno škode (vključno s škodo na strojih in opremi ter škodo zaradi uničenja zalog ali izpada prihodka) posredujete do roka – do 1. septembra 2023.

Nekaj pomembnih napotkov:
 • Oškodovanci, ki ne bodo pravočasno posredovali ocene škode s pomočjo priloženega obrazca, ne bodo upravičeni do predplačil. Prav tako ne bodo upravičeni do nadaljnjih izplačil sredstev za sanacijo škode v gospodarstvu. Skupno bo torej najvišji delež sredstev, ki jih je mogoče prejeti (vključno s predplačili), znašal 50 odstotkov vrednosti dejanske škode, razen če je ta škoda bila zavarovana. V tem primeru lahko znaša najvišji delež 60 odstotkov.
 • Dejanska vrednost sredstev za sanacijo škode (vključno s stroji, opremo, zalogami in izpadom prihodka) lahko doseže največ 50 odstotkov vrednosti (če ni bila sklenjena zavarovanja) ali 60 odstotkov (če je obstajalo zavarovanje proti naravnim nesrečam). Pri tem je vrednost predplačila že vključena.
 • Oškodovanci ne morejo zahtevati nadomestila za višjo škodo od tiste, ki je navedena v oceni škode, ki so jo posredovali ministrstvu.
 • V tej fazi (za oceno škode in predplačila) ni potrebno priložiti cenilnih zapisnikov ali drugih potrdil.
 • Izročena ocena škode bo osnova za izdajo odločbe, izračun in izvedbo predplačila.
 • Trenutno se zbirajo tudi informacije o ocenjenih stroških čiščenja strojev, opreme in zalog, kjer je del stroškov dela podjetja ali zunanje izvajalce.
 • Znesek, ki izhaja iz zakonske ureditve za obvladovanje posledic naravnih nesreč, skupaj z izplačanimi sredstvi iz zavarovanja, donacij in državnih ter občinskih proračunov, ne sme presegati dejanske škode.
 • Na preprost način, to pomeni, da ko posameznik ali podjetje prejme sredstva od države, občine, zavarovalnice ali drugih virov, ki skupaj dosežejo vrednost dejanske škode, nadaljnjih sredstev ne morejo več pridobiti – vključno z vrednostjo kredita (saj bi v tem primeru prejeli več, kot znaša dejanska škoda).
Ocena škode na poslovnih stavbah

Ocenjevanje škode na poslovnih stavbah se izvaja ločeno. Upravičenci morajo oddati oceno škode neposredno svoji občini, na posebnem obrazcu, ki ga je občina objavila na svoji spletni strani.

Za več informacij so navedene kontaktne osebe na ministrstvu:

Petra Šegula (01 400 31 30)

Miša Osterc (01 400 31 25)

Alenka Marovt (01 400 31 29)

Obrazec, ki ga je potrebno oddati na ministrstvo, najdete na povezavi TUKAJ.