21. septembra, 2020

Vrhovno sodišče RS je izdalo sodbo glede obravnave poslov prodaje in povratnega najema (sale and leaseback)

V kolikor gre za enotno finančno transakcijo, je ta oproščena plačila DDV (4. točka 44. člena ZDDV-1). Je pa taka transakcija obdavčena z DPN, saj iz vidika Zakona o davku na promet nepremičnin posli prodaje in povratnega najema pravno formalno še vedno predstavljajo dva različna posla.

Kdaj gre za enotno finančno transakcijo?

Takojšnja prodaja in povratni najem blaga med istima strankama predstavlja enotno finančno transakcijo za povečanje likvidnosti davčnega zavezanca, če prodajalec za namen pridobitve sredstev kot posojila proda blago na lizingodajalca, ta pa za isto blago sklene s prodajalcem pogodbo o finančnem lizingu. Ta namen je izkazan, če prenos blaga ne omogoča lizingodajalcu razpolaganja z njim na način, kot da bi bil njegov lastnik, za kar gre tudi v primeru, če blago na podlagi take pogodbe ostane v posesti lizingojemalca.

Take enotne transakcije ni možno opredeliti kot dobave blaga v smislu 6. člena ZDDV-1, na podlagi katerega dobava blaga pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik, saj lizingodajalec ne razpolaga z blagom, kot da bi bil njegov lastnik.  Pomembna je dejanska možnost uporabe blaga, ne pa samo pravni vidik lizingodajalčeve pridobitve lastninske pravice.

Ko se bo v primeru sklenitve posla prodaje in povratnega najema z vidika DDV štelo, da gre za enotno finančno transakcijo bo prišlo do obdavčitve z DPN tudi v primeru novogradenj in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so bile do sedaj obdavčene z DDV in v primerih »starih« nepremičnin, kjer se davčni zavezanci ne morejo odločiti za obdavčitev z DDV.

Če je zaračunana provizija v zvezi z dajanjem kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ki so oproščeni DDV po 4. točki 44. člena ZDDV-1, je treba od nje obračunati 8,5 % davek na finančne storitve.