Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
28. junija, 2018

Usvojene su izmene I dopune Zakona o poreskom postupku I poreskoj administraciji

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je nedavno izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Ministarstvo finansija predložilo je izmene Zakona sa ciljem lakšeg ostvarivanja prava poreskih obveznika, njihovog boljeg upoznavanja sa pravima koja mogu ostvariti u skladu sa Zakonom

Neke od značajnijih izmena su:

Poreski akti u elektronskom obliku

Poreska uprava će od sada moći da poreske upravne akte donosi i u obliku elektronskog dokumenta i dostavljanje poreskim obveznicima biće moguće elektronskim putem, uz saglasnost poreskog obveznika, na adresu elektronske pošte obveznika.

Delatnost Poreske uprave

Od 1. januara 2019. godine, delatnost Poreske uprave će obuhvatati:

  • pružanje poreskih usluga, kao skup radnji u poreskopravnom odnosu kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava poreskih obveznika kojima se stvaraju uslovi za poštovanje poreskih propisa,
  • poresku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.
  • Zakon više ne pravi distinkciju između terenske i kancelarijske kontrole, već ih objedinjeno reguliše pod nazivom poreska kontrola

Prijava poreza na imovinu elektronskim putem

Takodje,od 1. januara 2019,Poreska prijava za porez na imovinu, kao i zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, moći će se podnesu elektronskim putem.Ubuduće će jedinica lokalne samouprave voditi podatke od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu i drugih izvornih lokalnih javnih prihoda u jedinstvenom poreskom informacionom sistemu jedinica lokalne samouprave.

Pravo na podnošenje izmenjene prijave za PDV

Poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu za PDV u kojoj se vrši promena opredeljenja za povraćaj, bez obzirana visinu iznosa za povraćaj. Povraćaj PDV biće umanjen za iznos dugovanog poreza po drugom osnovu.

Ostale izmene

  • Izmenjenu poresku prijavu poreski obveznik ne može podneti i nakon pokretanja radnji Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, niti može biti izbrisan ili vršiti promene u registru privrednih društava;
  • Izmene zakona pooštravaju kazne za neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit;
  • Uvode se dva nova oblika poreskih prekršaja, za pravna lica koja ne dostave Poreskoj upravi podatke o prostorijama u kojima obavljaju registrovanu delatnost i za banke ukoliko ne postupaju po rešenju Poreske uprave i naplatu iz novčanih sredstava poreskog obveznika ne vrše u skladu sa zakonom;
  • Predmeti prinudne naplate od sada mogu biti i prihodi druge vrste na tekućim računima fizičkih lica kao i na štednim ulozima.
  • Poreska policija od sada krivičnu prijavu može podneti i na osnovu izveštaja poreskog inspektora koji je u postupku poreske kontrole došao do saznanja da činjenice i okolnosti ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo (a ne kao ranije utvrdio postojanje činjenica i okolnosti), i o tome obaveštava nadležnog rukovodioca Poreske uprave. Ukoliko Poreska policija na osnovu izveštaja poreskog inspektora utvrdi da ne postoji osnov sumnje da je izvršeno poresko krivično delo, te da nema uslova za podnošenje krivične prijave, o tome obaveštava nadležnog rukovodioca Poreske uprave radi podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.