Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
19. septembra, 2016

Ukalkulisavanje zavisnih troškova nabavke nastalih u zemlji

Nakon što se uvozno carinjenje obavi, lice koje je organizovalo carinjenje (obično špediter) izdaće račun za svoju uslugu. Ukoliko je špediter firma koja je u sistemu PDV-a, na svoju uslugu obračunaće PDV. Ukoliko nije, račun će biti izdat bez obračunatog poreza. Vrednost usluge špeditera ulazi u ulaznu kalkulaciju. Ali koja vrednost – sa PDV-om ili bez, zavisi od činjenice da li PDV iskazan u računu smemo da odbijemo ili ne. PDV koji ćemo koristiti kao prethodni porez ne predstavlja trošak. PDV koji nemamo pravo da odbijemo predstavlja trošak i uvećava nabavnu vrednost robe.

Primera radi, ukoliko se radi o uvozu dobara koja će biti koriščena kao reprezentacija, u tom slučaju,nemamo pravo odbitka PDV iz računa koju su u vezi sa nabavkom ove robe. PDV iz računa špeditera za uslugu carinjenja robe koja će služiti kao reprezentacija smatramo troškom i unosimo ga u kalkulaciju nabavne vrednosti. Ukoliko špediter fakturiše uslugu carinjenja robe koju ćemo prodavati na tržištu svojim kupcima sa PDV-om, i ispunjavamo sve druge uslove za odbitak PDV iz uvoza, u tom slučaju, PDV plaćen prilikom uvoza nije trošak i ne čini deo kalkulacije nabavne vrednosti robe.

Istom logikom u ulaznu kalkulacije unosimo i druge troškove i naknade. Troškove utovara, pretovara, manipulacije, skladištenja, pregleda, izdavanje atesta, sertifikata i slično koje nam fakturišu naši partneri u domaćem prometu.
U kalkulaciji se može naći i naknada za posebne tokove otpada kao stavka koju uvoznik sam obračunava prema definisanim pravilima kojima se uređuje ova oblast. Naknada uvećava nabavnu vrednost robe, kao trošak nastao nakon carinjenja.
Kada sve ove troškove saberemo, dolazimo do nabavne vrednosti robe odnosno do informacija koliko nas košta određena roba kao takva kada stigne u naš magacin i kada je spremna za dalju prodaju.

Kalkulacija nabavne vrednosti robe prikazana detaljnije može da izgleda ovako:

  • Fakturna cena dobavljača
  • Troškovi prevoza u inostranstvu
  • Troškovi osiguranja robe u prevozu do granice
  • Carina
  • Akciza
  • Porez na dodatu vrednost (koji se ne može koristiti kao odbitni)
  • Troškovi manipulacije i skladištenja
  • Troškovi carinjenja
  • Troškovi prevoza u zemlji
  • Troškovi naknade za posebne tokove otpada

Kao što vidimo, na stavke u kalkulaciji utiče način na koji smo ugovorili paritet isporuke sa dobavljačem, način na koji prevoznik fakturiše troškove prevoza, da li imamo pravo na odbitak PDV obračunatog prilikom uvoza, posebni nameti i procedure u vezi sa vrstom robe (da li roba podleže specifičnim pregledima, izdavanju atesta ili uverenja, proveri da li je roba u skladu sa našim standardima i propisima, da li se radi o robi koja nakon upotrebe postaje otpad čiji se tok posebno reguliše itd.) i mnogi drugi momenti u vezi sa uvozom.

Pre svakog unosa odbitnih stavki treba proveriti da li je porez po carinskom računu i plaćen, te pribaviti izvod sa tekućeg računa kao dokaz. Tačno obračunata nabavna vrednost je preduslov uspešne trgovine, imajući u vidu da većina trgovaca formira prodajnu cenu tako što na iznos nabavne doda željenu razliku u ceni (maržu).