23. januarja, 2018

Tudi najemojemalci, boste morali poročati Geodetski upravi o sklenjenih najemnih pogodbah

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je začela veljati obveznost poročanja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov o najemnih poslih s stavbami in deli stavb, ki jih imajo sklenjene s fizičnimi osebami, Geodetskih upravi RS (GURS). To velja za vsa najemna razmerja sklenjena od 1. januarja 2018 naprej oziroma vse spremembe najemnih pogodb, ki zadevajo trajanje najema ali višino najemnine. S tem se ukinja obveznost poročanja s strani fizičnih oseb – najemodajalcev.

Če imate najemno pogodbo sklenjeno s pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ta obveznost za vas ne velja, saj mora v tem primeru poročati vaš najemodajalec.

Najemni pravni posel

V skladu s 37. členom zakona, se za najemne pravne posle štejejo posli oddajanja stavb in delov stavb v odplačni najem, ki so za najmanj šest mesecev sklenjeni na podlagi najemne ali podnajemne pogodbe ali dodatka k najemni ali podnajemni pogodbi, ki je sklenjen zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema. Najemni pravni posel po ZMVN-1, je torej:
  • posel oddajanja stavb in delov stavb v odplačni najem,
  • za najmanj 6 mesecev in
  • sklenjen na podlagi najemne ali podnajemne pogodbe.

Globe za kršitve

Pravna oseba mora v predpisanem roku, to je do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen najemni pravni posel ali dodatek k najemni pogodbi, na svoje stroške po elektronski poti v evidenco trga nepremičnin (GURS), posredovati podatke za vsak najemni pravni posel oziroma morebitno spremembo trajanja najema oziroma najemnine.
Če pravna oseba v roku ne sporoči podatkov v evidenco trga nepremičnin oziroma sporoči nepravilne podatke, se kaznuje z globo od 1.200 do 15.000 EUR.