Pri posojilih, ki jih družba prejme od povezanih oseb, moramo biti med drugim pozorni na institut tanke kapitalizacije oziroma obresti od presežka posojil, ki jih ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb.

Kot odhodek se ne priznajo obresti od posojil, ki so prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca, ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka posojil v davčnem obdobju. Za posojila delničarja oziroma družbenika se štejejo tudi posojila osebe, ki se kadarkoli v davčnem obdobju šteje za povezano osebo tako, da ima delničar oziroma družbenik ali njegovi družinski člani hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu in tej osebi.

Izjema glede priznavanja obresti od presežka posojil obstaja le takrat, kadar bi davčni zavezanec lahko dokazal, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba.

Znesek deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila se za davčno obdobje določi kot povprečje na podlagi stanja kapitala na začetku in koncu davčnega obdobja. Upoštevajo se vse sestavine kapitala na podlagi zakona in računovodskih standardov, vključno z upoštevanjem prenesene izgube iz preteklih let kot odbitne postavke kapitala, razen čistega poslovnega izida poslovnega leta.

Če pride do presežka posojil, prejetih od povezanih oseb, se izračunajo odhodki iz naslova obresti od presežka posojil in se za izračunani znesek zmanjšajo odhodki v obračunu davka od dohodka pravnih oseb.

V primeru, da med povezanimi osebami ne prihaja do presežka posojil, je potrebno upoštevati višino priznane obrestne mere (POM), ki je določena v 19. členu ZDDPO-2. Ob razliki med višjo dejansko obrestno mero in nižjo POM je potrebno v obračunu DDPO zmanjšati odhodke za obresti.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.