Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
29. marca, 2021

Tanka kapitalizacija

Pri posojilih, ki jih družba prejme od povezanih oseb, moramo biti med drugim pozorni na institut tanke kapitalizacije oziroma obresti od presežka posojil, ki jih ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb.

Kot odhodek se ne priznajo obresti od posojil, ki so prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca, ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka posojil v davčnem obdobju. Za posojila delničarja oziroma družbenika se štejejo tudi posojila osebe, ki se kadarkoli v davčnem obdobju šteje za povezano osebo tako, da ima delničar oziroma družbenik ali njegovi družinski člani hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu in tej osebi.

Izjema glede priznavanja obresti od presežka posojil obstaja le takrat, kadar bi davčni zavezanec lahko dokazal, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba.

Znesek deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila se za davčno obdobje določi kot povprečje na podlagi stanja kapitala na začetku in koncu davčnega obdobja. Upoštevajo se vse sestavine kapitala na podlagi zakona in računovodskih standardov, vključno z upoštevanjem prenesene izgube iz preteklih let kot odbitne postavke kapitala, razen čistega poslovnega izida poslovnega leta.

Če pride do presežka posojil, prejetih od povezanih oseb, se izračunajo odhodki iz naslova obresti od presežka posojil in se za izračunani znesek zmanjšajo odhodki v obračunu davka od dohodka pravnih oseb.

V primeru, da med povezanimi osebami ne prihaja do presežka posojil, je potrebno upoštevati višino priznane obrestne mere (POM), ki je določena v 19. členu ZDDPO-2. Ob razliki med višjo dejansko obrestno mero in nižjo POM je potrebno v obračunu DDPO zmanjšati odhodke za obresti.