Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
29. januarja, 2021

Struktura namenskih povratnih sredstev za razvoj gospodarstva in tehnologije 2021

V letu 2021 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namenja v okviru spodbude za razvoj 248,8 milijonov EUR nepovratnih sredstev. Zagotovljena bodo preko razpisov in ukrepov in so osredotočena predvsem na mala in srednja podjetja. Spodaj so našteti nekateri od ukrepov, ki jih bo država izvedla v letu 2021. Vse informacije so dostopne na spletni strani GOV na povezavi TUKAJ.

NEPOVRATNA SREDSTVA LASTNOSTI PREDVIDENA OBJAVA
EUROSTARS 2021 • 1,5 milijonov EUR,
• vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP,
• podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg,
• upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški kamor sodijo stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter stavb v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu.
Februar 2021
SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V LETU 2021 • 0,5 milijonov EUR,
• aktivno delujoči subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskih poslovnih klubov,
• oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
• upravičeni stroški: stroški organizacije poslovnega dogodka, stroški najema prostora in opreme za izvedbo poslovnega dogodka, stroški postrežbe na poslovnem dogodku, stroški promocije poslovnega dogodka, stroški predavateljev, stroški prevajanja na poslovnem dogodku, stroški dela zaposlenih, vezanih na pripravo, promocijo in izvedbo poslovnih dogodkov, stroški dela zaposlenih, pogodbenih sodelavcev in zunanjih izvajalcev…
Februar 2021
DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2021 • 2,5 milijonov EUR
• pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost,
• omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program EUREKA in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA,
• Upravičeni stroški: stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški.
Marec 2021
DIGITALIZACIJA IN DIGITALNA TRANSFORMACIJA MSP • 30 milijonov EUR,
• Mala in srednja podjetja,
• spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih,
• upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, posredni strošek.
Marec 2021
COVID-19 – LIKVIDNOST MSP GOSTINSTVO IN TURIZEM 2021 • 36,2 milijonov EUR,
• MSP, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu
• sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe,
• upravičeni stroški: obratovalni stroški, nastali v obdobju od 12.3.2020 do 31.5.2020, ki se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, vendar največ 9.999,00 EUR.
Marec 2021
SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ P2 V LETU 2021 • 2 milijona EUR,
• mikro in mala inovativna mlada podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge),
• spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev,
• upravičeni stroški: stroški vezani na izvedbo operacije.
Marec 2021
SOCIALNA PODJETJA  – KREPITEV PODPORNEGA OKOLJA ZA SOCIALNA PODJETJA • 0,4 milijonov EUR,
• subjekti podpornega okolja,
• vzpostavitev podpornega okolja za socialna podjetja – profesionalizacija obstoječih podpornih okolij,
• upravičeni stroški: stroški plač, zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, pavšalni stroški in stroški opreme ter neopredmetenih sredstev.
Marec 2021
PODPORA SOCIALNIM PODJETJEM MSP • 1 milijon EUR,
• socialna podjetja,
• omogočitev prehoda k digitalnemu poslovanju socialnim podjetjem z namenom zagotavljanja storitev in poslovanja na daljavo ter zmanjšanja obremenitve okolja,
• upravičeni stroški: SSE za digitalizacijo.
December 2021
VZPOSTAVITEV CELOVITEGA VAVČERSKEGA SISTEMA SPODBUD MALIH VREDNOSTI ZA MSP 2019 – 2023 SPODBUDE MALIH VREDNOSTI MSP (VAVČERJI) • 12 milijonov EUR,
• mala in srednja podjetja,
• podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih,
• upravičeni stroški: upravičeni stroški vavčerjev za vsa vsebinska področja so določeni v posameznem javnem pozivu.
November 2021