Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
6. julija, 2018

Ste morda zavezanec za poročanje v Evidenco trga nepremičnin?

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je prinesel kar nekaj novosti na področju poročanja v Evidenco trga nepremičnin o najemnih in kupoprodajnih poslih parcel, stavb in delov stavb. Zato preverite ali ste morebiti vi tisti, ki ste po novem zavezanci za poročanje.

 Osnovni namen evidence trga nepremičnin (ETN) je spremljanje  tržnih cen in najemnin nepremičnin zaradi ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin in zagotavljanja preglednosti slovenskega nepremičninskega trga.

Najemni pravni posli

Zavezanci za poročanje o najemnih poslih so:

  • Finančna uprava RS iz podatkov napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, za najemne posle, ki jih najemodajalec fizična oseba sklene z najemojemalcem fizično osebo;
  • Najemojemalci, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, za najemne posle, ki jih sklenejo z najemodajalcem fizično osebo;
  • Najemodajalci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki;
  • Najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti;
  • Upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Kot najemni posel se šteje sklenitev pogodbe ali aneksa k pogodbi o oddaji stavb in delov stavb ali njihovih delov v najem ali podnajem oz. morebitna predčasna prekinitev najema.

Zavezanci za poročanje ste dolžni poročati le za tiste posle, ki so sklenjeni za najmanj 6 mesecev, in sicer najkasneje do 15. v mesecu za posle, sklenjene v preteklem mesecu.

Naj vas opomnimo, da morate zavezanci najemodajalci in najemojemalci – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, za najemne posle sklenjene od 11.1.2018 do 26.6.2108, poročati najkasneje do 15.7.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Poročanju o najemnih in kupoprodajnih poslih v Evidenco trga nepremičnin je namenjena spletna aplikacija ETN, ki uporabnikom omogoča tudi elektronsko pooblaščanje drugih registriranih uporabnikov aplikacije za poročanje v njihovem imenu. Za uporabo aplikacije ETN se je treba registrirati z veljavnim digitalnim potrdilom.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kupoprodajni pravni posli

Zavezanci za poročanje v ETN o kupoprodajnih poslih so:

  • Finančna uprava RS iz napovedi za odmero davka na promet nepremičnin (DPN), za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere se obračuna DPN;
  • Prodajalci (zavezanci za DDV) za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere se  obračuna davek na dodano vrednost (DDV);
  • Stečajni upravitelji in sodišča za kupoprodajne pravne posle z nepremičninami v stečajnem ali izvršilnem postopku, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV).

Kot kupoprodajni posel se šteje sklenitev kupoprodajne pogodbe ali pogodbe o finančnem najemu za parcele, stavbe in dele stavb.