Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta
27. marca, 2023

Ste delavcem vročili pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta?

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih morate delodajalci  najkasneje do 31. 3. delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca. Da lahko delavca obvesti elektronsko, mora delodajalec delavcu zagotaviti službeni e-poštni naslov, kot drugi pogoj pa zakon navaja, da se “delavec in delodajalec (pisno) dogovorita, da je delavec za potrebe opravljanja dela dolžan uporabljati službeni e-poštni naslov, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec”.

Delavec s sklenitvijo delovnega razmerja pridobi pravico do plačanega letnega dopusta, ki ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni ali krajši delovni čas.

Število dni letnega dopusta

Število dni dopusta je odvisno od osebnih okoliščin delavca ter meril in pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodbah oziroma splošnih aktih delodajalca, v posameznem koledarskem letu pa je odvisen tudi od trajanja delovnega razmerja delavca pri delodajalcu (sorazmerni del letnega dopusta).