Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
24. novembra, 2017

Sprovođenje postupka prinudne likvidacije od strane Agencije za privredne registre po službenoj dužnosti

Prema najnovijem mišljenju Ministarstva privrede broj 011-00-00258/2016-10 od 20.10.2017. godine, Agencija za privredne registre počela je sa sprovođenjem postupka prinudne likvidacije nad privrednim društvima po službenoj dužnosti.

Postupak prinudne likvidacije uređen je odredbama čl. 546. do 548. Zakona o privrednim društvima, ali do sada nije bio u primeni. Naime, podsećamo da je Ministarstvo ekonomije 2012. godine donelo službeno mišljenje broj 011-00-163/2012-06 od 8. 6. 2012, u kojem je navedeno da je potrebno odložiti primenu instituta prinudne likvidacije. Ovo službeno mišljenje bilo je „osnov“ za neprimenjivanje odredbi Zakona o privrednim društvima kojima je propisan postupak prinudne likvidacije od strane Agencije za privredne registre.

Naime, nakon više preporuka Zaštitnika građana i predstavki privrednih subjekata kojima je ukazivano da se odredbe Zakona o privrednim društvima, koje se odnose na prinudnu likvidaciju, moraju primenjivati, Ministarstvo privrede je novim službenim mišljenjem stavilo van snage mišljenje iz 2012. godine. Na osnovu toga Agencija za privredne registre je objavila da će početi sa primenom postupka prinudne likvidacije po službenoj dužnosti onda kada su za to ispunjeni uslovi.

Prema odredbi člana 546. Zakona o privrednim društvima, prinudna likvidacija se pokreće ako:

 • je društvu pravnosnažnim aktom izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, odnosno oduzeta dozvola, licenca ili odobrenje za obavljanje određene delatnosti, a društvo ne registruje promenu pretežne delatnosti ili ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
 • u roku od 30 dana od dana isteka vremena na koje je društvo osnovano društvo ne registruje produženje vremena trajanja društva ili u istom roku ne otpočne likvidaciju;
 • ortačko društvo ostane sa jednim ortakom, odnosno komanditno društvo ostane bez komplementara ili bez komanditora, a društvu u roku od tri meseca ne pristupi nedostajući član ili u istom roku društvo ne promeni pravnu formu u pravnu formu čije uslove ispunjava u skladu sa ovim zakonom ili u istom roku ne otpočne likvidaciju;
 • se osnovni kapital društva smanji ispod minimalnog iznosa propisanog ovim zakonom, a društvo u roku od šest meseci ne poveća osnovni kapital najmanje do minimalnog iznosa propisanog ovim zakonom, ili u istom roku društvo ne promeni pravnu formu u pravnu formu čije uslove ispunjava u skladu sa ovim zakonom, ili u istom roku društvo ne donese odluku o likvidaciji i takvu promenu u istom roku registruje u skladu sa zakonom o registraciji;
 • društvo ne dostavi nadležnom registru godišnje finansijske izveštaje do kraja poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu, odnosno ako ne dostavi početni likvidacioni bilans u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija;
 • je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja društva u skladu sa zakonom o registraciji ili ništavost osnivačkog akta društva u skladu sa članom 14. ovog zakona;
 • je pravnosnažnom presudom naložen prestanak društva u skladu sa članom 469. ovog zakona, a društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude ne otpočne likvidaciju;
 • društvo ostane bez zakonskog zastupnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja zakonskog zastupnika iz registra privrednih subjekata;
 • društvo u likvidaciji ostane bez likvidacionog upravnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja likvidacionog upravnika iz registra privrednih subjekata;
 • usvojeni početni likvidacioni izveštaj ne bude dostavljen registru privrednih subjekata u skladu sa članom 536. stav 6. ovog zakona;
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.