Včeraj so poslanci DZ potrdili spremembe DDPO in dohodnine.

Za dobiček pravnih oseb velja:

  • davčno osnovo od leta 2020 bomo lahko znižali iz naslova kritja prenesenih izgub ter davčnih olajšav največ za 63% (tako bo dosežena minimalno 7-odstotna obdavčitev), pri tem pa stopnja DDPO ostaja enaka,
  • že za leto 2019 velja, da bodo za usredstvene poslovne najeme (pravice do uporabe sredstev) priznane najvišje amortizacijske stopnje, ki ustrezajo dejanski amortizacijski dobi najetega sredstva (torej priznana bo obračunana amortizacija bodisi v dobi koristnosti sredstva bodisi v času trajanja najema, če je krajše od dobe koristnosti).

Tudi samostojni podjetniki in drugi zasebniki bodo lahko svojo davčno osnovo zniževali iz naslova kritja izgub in davčnih olajšav za največ 63 % (velja od leta 2020).

Za fizične osebe od l. 2020 velja:

  • za dohodke iz kapitala, t.j. obresti, dividende, kapitalske dobičke (ob zaprtju družbe ali odsvojitvi kapitala) bo namesto dosedanjih 25 % davčna stopnja 27,5 %,
  • pri odsvojitvi kapitala po 20 letih imetništva še dalje velja, da se dohodnine ne plača,
  • kapitalski dobički bodo po 15 letih imetništva obdavčeni po stopnji 10 %, po 10 letih 15 % in po 5 letih 20 %,
  • omeji se priznavanje normiranih stroškov (le ti še vedno znašajo 1 % od NV kapitala in 1 % od vrednosti kapitala ob odtujitvi) na pozitivno razliko (torej normirani stroški lahko znašajo največ toliko, kot bi znašal dobiček od odtujitve).

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.