Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. marca, 2020

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

S strani Državnega zbora je bil potrjen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki bo začel veljati predvidoma 28. marca 2020. Namenjen je ublažitvi posledic zaradi epidemije koronavirusa Covid-19.

Z navedenim interventnim zakonom se ureja:

 • delno povračilo nadomestil plače za čas čakanja na delo,
 • povračilo plače delavcem zaradi odrejene karantene in
 • odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samostojne podjetnike.

 

 1. Delno povračilo nadomestila plače

Delodajalci boste na podlagi interventnega zakona pridobili pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo, če hkrati ne boste mogli zagotavljati dela najmanj 30 % vseh zaposlenih delavcem za čas največ treh mesecev, se boste zavezali za ohranitev njihovih delovnih mest za najmanj 6 mesecev od začetka napotitve ter boste izpolnjevali druge pogoje, predstavljene v nadaljevanju. Navedeno povračilo lahko uveljavljate tudi delodajalci, ki ste že poslali na čakanje svoje delavce in boste pravočasno vložili vlogo na Zavod RS za zaposlovanje v fizični ali elektronski obliki.

Višina povračila: 40 % izplačanega nadomestila plače (bruto znesek nadomestila), vendar ne več kot znaša denarno nadomestilo za primer brezposelnosti (892,50 EUR)

Rok za oddajo: v 8 dneh od napotitve delavca na čakanje na delo doma oziroma v 8 dneh od uveljavitve zakona, če je bil delavec napoten že pred uveljavitvijo zakona

Način uveljavljanja pravice: vložitev vloge v fizični ali elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje, skupaj z obveznimi prilogami, največ enkrat za čas treh mesecev:

 • opis poslovnega položaja delodajalca zaradi posledic epidemije,
 • ugotovitev, da zaradi poslovnega razlogov začasno ne more zagotavljati dela najmanj 30 % zaposlenim delavcem hkrati, ki jih napoti na čakanje na delo in
 • pisna izjava delodajalca, s katero se zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delo najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Do navedenega ukrepa pa ne bodo upravičeni tisti delodajalci:

 • ki lahko delavcem zagotovijo izravnavo presežka ur v referenčnem obdobju v okviru neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve delovnega časa,
 • ki ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan vloge znaša 50,00 EUR ali več. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge;
 • ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na začasno čakanje na delo ni redno izplačeval plač oziroma prispevkov za socialno varnost;
 • če je nad njim uveden postopek insolventnosti.

Prav tako delodajalci v času napotitve delavcev na čakanje po tem zakonu ne smejo odrejati nadurnega dela. Prav tako v tem času ne smejo začeti postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Pri tem pa opozarjamo, da navedeni ukrep ne velja za delodajalce, zavode in društva, temveč le za gospodarske družbe ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, ter zadruge in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce.

 

 1. Povračilo plače delavcem zaradi odrejene karantene

Delodajalci boste lahko uveljavljali povračilo plače (nadomestila) za delavce, ki zaradi odrejene karantene (na podlagi odločbe ministra) ne morejo opravljati dela, in za katere delodajalec ne more organizirati dela na domu.

Delavec, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini 80 % povprečne plače preteklih treh mesecev, in sicer za čas trajanja karantene skladno z odločbo ministra.

Višina povračila: 100 % izplačanega nadomestila plače.

Rok za oddajo: v 8 dneh od odreditve karantene oziroma v 8 dneh od uveljavitve zakona, če je bila delavcu karantena odrejena že pred uveljavitvijo zakona.

Način uveljavljanja pravice: vložitev vloge v fizični ali elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje, skupaj z obveznimi prilogami:

 • kopija odločbe ministra in
 • izjava delodajalca, da ne more organizirati dela na domu

Tako v primeru pod točko 1. kot točko 2., Zavod RS za zaposlovanje delodajalcu izplačuje nadomestilo mesečno, in sicer zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

 

 1. Odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samostojne podjetnike

Do odloga plačila prispevkov so upravičeni samostojni podjetniki, ki na dan uveljavitve zakona opravljajo katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, če so v obvezno zavarovanje vključeni na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi ter nimajo drugih zaposlenih oseb.

Ukrep: odložitev (ne odpis) plačila prispevkov za socialno zavarovanje, ki zapadejo v plačilo aprila, maja in junija 2020.

Način uveljavljanja pravice: neposredno na podlagi zakona, brez vložitve vloge.

Samostojni podjetniki bodo morali odložene prispevke poravnati najkasneje do 31. 3. 2022, v enkratnem znesku ali obročno, brez plačila zamudnih obresti.

Do navedenega ukrepa pa ne bodo upravičeni tisti samostojni podjetniki:

 • ki do dneva uveljavitve tega zakona niso vpisani v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, ki je predpisana za določeno dejavnost,
 • ki ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28. 2. 2020 znaša 50 EUR ali več, in teh obveznosti z dne 28. 2. 2020 višjih od 50 EUR ne bodo poravnali do 6. 4. 2020 in ki do dneva uveljavitve tega zakona niso pričeli s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.