računalnik, tablete, podloga za dokumente na kateri piše health check, stetoskop
26. aprila, 2024

Skrbni davčni pregled: Health Check vašega poslovanja

Kompleksnost sistema obdavčenja od davčnega zavezanca zahteva obsežno poznavanje pogostih sprememb zakonodaje in relevantnih pravil poslovanja. Zaradi pomanjkanja kapacitet, nezadostnega znanja in drugih okoliščin pa se poslovnim subjektom velikokrat zgodi, da dvomijo v pravilnost davčne obravnave posameznih transakcij. To lahko privede do situacij, kjer davčni zavezanec plača premalo ali celo preveč davka. V takih primerih vam lahko strokovnjaki iz Unija Consulting ponudijo svoje storitve in za vas izvedejo temeljit skrbni davčni pregled vašega poslovanja.

Zakonske obveznosti davčnih zavezancev

Iz Zakona o davčnem postopku izhaja, da je vsak davčni zavezanec dolžan sam izračunati davek, ki ga mora plačati, na podlagi ugotovljene davčne osnove, davčnih olajšav in stopenj, tako izračunano davčno obveznost pa izkazati v davčnem obračunu.

Pomen preventivnega in diagnostičnega pregleda

V primeru, ko davčni zavezanci dvomijo o pravilnosti obračunanih davkov v poslovnih knjigah ali pa so zaskrbljeni, da bi morda plačevali preveč, lahko strokovnjaki opravijo skrbni davčni pregled.

Tak pregled se pogosto imenuje tudi preventivni, saj gre za vnaprejšnji pregled davčne izpostavljenosti davčnega zavezanca, in tudi diagnostični pregled, saj je namenjen ugotavljanju težav in iskanju zakonitih rešitev.

Področja davčnega pregleda

Skrbni davčni pregled se lahko opravlja celovito (pregled plačevanja vseh davkov in prispevkov, ki jih je dolžan plačevati konkretni davčni zavezanec) ali s pregledom le posameznega področja, glede katerega je zaskrbljen davčni zavezanec.

Tekom davčnega pregleda davčni strokovnjaki pregledajo zlasti naslednja področja:

1. Področje dohodnine

Obdavčitev fizičnih oseb z dohodnino, pregled pravilnosti prejetega informativnega izračuna dohodnine, pregled vloženih davčnih napovedi za prejete dohodke fizičnih oseb, pregled pravilnosti obdavčitve različnih oblik dela (poslovodstvo, študenti, upokojenci, avtorski honorarji, drugi dohodki, kapitalski dobički, dividende in obresti, ipd.), uveljavljanje davčnih olajšav, plačevanje prispevkov za socialno varnost.

2. Področje davka od dohodkov pravnih oseb

Preverjanje pravilnosti pri obravnavanju poslovnih dogodkov in knjigovodskih listin, uveljavljanje davčnih olajšav, sestavljanje davčnih obračunov, pomoč pri obračunu davčnega odtegljaja.

3. Področje davka na dodano vrednost (DDV)

Pregled pravilnosti obračuna DDV, uveljavljanja pravice do odbitka DDV in popravki odbitka DDV, preverjanje verodostojnosti knjigovodskih listin, možnost vračila DDV , možnost uveljavljanja oprostitev pri dobavah blaga ali storitev.

4. Področje transfernih cen

Pregled ustreznosti transfernih cen ter dokumentacije o transfernih cenah.

5. Področje mednarodnega obdavčenja

Področje mednarodnega obdavčenja in uporaba Sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja.

6. Pregled pravilnosti obračuna drugih oblik dajatev

Pregleda se pregled pravilnosti obračuna drugih oblik dajatev (zlasti glede na dejavnost, s katero se ukvarja naročnik pregleda):

 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ),
 • trošarine,
 • davek na promet nepremičnin,
 • davek na dediščine in darila,
 • davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil,
 • davek na motorna vozila (DMV),
 • davek od premoženja,
 • davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč,
 • davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov,
 • okoljske dajatve,
 • davek na dobitke od iger na srečo,
 • davek od iger na srečo in koncesijska dajatev,
 • davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov,
 • davek na finančne storitve, davek od prometa zavarovalnih poslov,
 • davek na bilančno vsoto bank,
 • požarna taksa,
 • koncesijska dajatev ter dodatna koncesijska dajatev za študentske servise,
 • davek na nepremično premoženje večje vrednosti.

Tekom skrbnega davčnega pregleda se upošteva davčno zakonodajo in pregleda izpolnjevanje davčnih obveznosti pri strankah za posamezno davčno obdobje, del obdobja ali za več davčnih obdobij. Poudarek je dan predvsem na odkrivanje napak oziroma davčnih tveganj pri obračunavanju in plačevanju davčnih obveznosti.

Sodelovanje med naročnikom in davčnim strokovnjakom

Skrbni pregled je lahko uspešno in učinkovito izveden le z ustreznim sodelovanjem med naročnikom pregleda in davčnim strokovnjakom ter jasnostjo glede ciljev pregleda. Glede na dogovorjen obseg, davčni strokovnjak pregleda davčne obračune, davčne napovedi, odločbe Finančne uprave RS, sodišč in drugih državnih organov, ter vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za knjiženje in davčno obravnavo (prejete in izdane račune, naročilnice, pogodbe, notranje akte, poslovna poročila, idr.).

Davčni skrbni pregled se praviloma konča s poročanjem s strani izvajalca pregleda, in sicer o ugotovitvah pregleda, o obstoječih tveganjih, predlogih za odpravo napak ali pomanjkljivosti ter po dogovoru še s pisnim poročilom o izvedbi davčnega skrbnega pregleda.

Strokovnjaki iz Unija Consulting lahko za vas izvedejo skrbni davčni pregled vašega poslovanja. Obrnite se na nas preko POVEZAVE in rezervirajte posvet pri davčnem strokovnjaku.