15. marca, 2018

Sastavljanje i predaja GFI-a za 2017. – predaje se fini – rok do 30.4.2018. za statističke i druge potrebe – do 30.6.2018. za javnu objavu

Godišnji financijski izvještaji za 2017. sastavljaju se i predaju na istim obrascima kao i GFI za 2016. GFI za statističke

i druge potrebe predaju se Fini do 30.4.2018., a GFI za javnu objavu u roku 6 mjeseci po proteku poslovne godine.
Matična društva dužna su obvezu konsolidacije prijaviti Registru GFI-a do 30. travnja tekuće godine za prethodnu
godinu, a konsolidirane GFI predati u roku 9 mjeseci po proteku poslovne godine. GFI potpisuju predsjednik uprave i
svi članovi uprave odnosno svi izvršni direktori. GFI subjekta koji nema upravu, odnosno izvršene direktore potpisuju
osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.
Fina je određena kao ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe
poduzetnika koji ne dostave Fini dokumentaciju za javnu objavu, odnosno GFI za statističke i druge potrebe.