Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
14. marca, 2019

S katerimi davčnimi olajšavami lahko znižate svojo davčno osnovo za leto 2018?

Davčni zavezanci, ki v svojih poslovnih knjigah za leto 2018 izkazujejo dobiček oziroma pozitivno davčno osnovo, lahko v davčnem obračunu uveljavljajo različne davčne olajšave in s tem zmanjšajo svojo davčno osnovo ter posledično davčno obveznost.

Vse davčne olajšave se lahko davčni zavezanci koristijo največ do višine davčne osnove, kar pomeni, da s koriščenjem davčnih olajšav ni mogoče ustvari davčne izgube.

Podjetja in samostojni podjetniki, razen ti. normiranih samostojnih podjetnikov, lahko torej v davčnem obračunu za leto 2018 uveljavljajo spodaj navedene davčne olajšave, v kolikor izpolnjujejo vse zakonske pogoje za to:

 1. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

V okviru olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj lahko davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj.

Za raziskovalno razvojna vlaganja še štejejo:

 • notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca;
 • nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije (npr. zunanji strokovnjaki na določenem področju).

Osnovi kriterij za uveljavljanje olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj je, da mora biti v raziskovalno razvojni dejavnosti davčnega zavezanca prisoten pomemben element novosti in razreševanja znanstvene in/ali tehnološke nejasnosti. To pomeni, da rešitev te nejasnosti/problema ni razvidna usposobljenemu strokovnjaku, ki deluje na obravnavanem področju in ki dobro pozna razpoložljivo znanje in tehnike na zadevnem področju ter z uporabo tega znanja in izkušnjami znanstvene ali tehnološke nejasnosti ne more preprosto rešiti.

Vsa vlaganja v raziskave in razvoj mora davčni zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se ne more koristiti v delu vlaganj, ki so financirana iz nepovratnih sredstev proračuna RS oziroma EU, prav tako pa se ta olajšava za nakup raziskovalne opreme izključuje z investicijsko olajšavo.

V kolikor davčni zavezanec za davčno obdobje 2018 ne bo  mogel koristiti celotne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, bo lahko neizkoriščen del te davčne olajšave zmanjševal davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih.

 1. Olajšava za investiranje

 Olajšava za investiranje davčnemu zavezancu omogoča, da zniža svojo davčno osnov v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva;

Ta olajšava se lahko koristi za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva (npr. blagovna znamka), ne more pa se koristiti za nakup:

 • pohištva in pisarniške opreme, razen računalniške opreme;
 • motornih vozil, razen osebnih avtomobilov in avtobusov na hibridni ali električni pogon ter avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem EURO VI;
 • dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice (npr. stavbna pravica);
 • druga opredmetena sredstva, ki niso oprema (zemljišča, gradbeni objekti, osnovna čreda, večletni nasadi in druga sredstva).

Olajšava za investiranje se lahko uveljavlja le za investicijska vlaganja v sredstva, ki so dejansko namenjena opravljanju dejavnosti zavezanca in so torej potrebna za doseganje obdavčljivih prihodkov zavezanca.

V kolikor davčni zavezanec za določeno opremo oziroma neopredmeteno sredstvo koristi olajšavo za investiranje, potem te opreme oziroma neopredmetenega sredstva ne sme odtujiti pred potekom 3 let po letu vlaganja (za prvo leto se šteje leto po letu nakupa opreme) oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je le to krajše od treh let. Za odtujitev se šteje tudi izguba pravice do uporabe ob prenehanju finančnega najema.

Tudi ta olajšava se ne more koristiti v delu vlaganj, ki so financirana iz nepovratnih sredstev proračuna RS oziroma EU, in se izključuje z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj.

Neizkoriščeni del investicijske olajšave se prav tako lahko koristi še v naslednjih 5 davčnih obdobjih.

 1. Olajšava za zaposlovanje

 Olajšavo za zaposlovanje lahko koristijo davčni zavezanci, ki zaposlijo osebe, mlajše od 26 let, ali osebe, starejše od 55 let, pri čemer je bila ta oseba pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri istem davčnem zavezancu ali njegovi povezani osebi. Davčni zavezanec mora osebo zaposliti za nedoločen čas, poleg tega pa mora tudi povečati skupno število zaposlenih delavcev v davčnem obdobju – zaposleni za krajši delovni čas se pri izračunu upoštevajo sorazmerno, zaposleni za določen čas pa se ne upoštevajo.

Davčni zavezanec v okviru te olajšave lahko zniža svojo davčno osnovo v višini 45% plače novo zaposlene osebe, olajšavo pa lahko koristi oziroma uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve.

Olajšava za zaposlovanje se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov.

 1. Olajšava za zaposlovanje invalidov

Davčni zavezanec, ki zaposluje invalide, lahko zniža davčno osnovo v višini 50% izplačanih plač oziroma 70% izplačanih plač za osebo s 100% telesno okvaro in gluho osebo.

Za zaposlene invalide nad predpisano kvoto, pri katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, pa lahko davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70% plač za te osebe. 

 1. Olajšava za zavezanca invalida – samostojni podjetnik

Samostojni podjetnik, ki je invalid po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in ne zaposluje delavcev, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove:

 • v višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti;
 • v višini 60% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti, če je davčni zavezanec invalid s 100% telesno okvaro ali gluha oseba.
 1. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Davčni zavezanec, ki sprejme na usposabljanje oziroma izpopolnjevanje vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila vajencu, dijaku, študentu, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače (cca. 334 EUR) zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela. 

 1. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Davčni zavezanec, delodajalec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za vplačane premije PDPZ, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • delodajalec financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje v zvezi s kolektivnim prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem po ZPIZ-2;
 • delodajalec premijo delno ali v celoti plača v korist delojemalcev;
 • delodajalec premijo plača izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu z ZPIZ-2.

Višina te olajšave je omejena največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za PIZ za delojemalca in ne več kot 2.819,09 eurov letno (za leto 2018).

Vplačane premije so na strani davčnega zavezanca oziroma delodajalca sicer davčno nepriznani odhodki, razen v delu premije, ki je obdavčena z dohodnino na ravni zaposlenih. Z olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje tako davčni zavezanec lahko doseže, da imajo vplačane premije dejansko naravo davčno priznanih odhodkov.

 1. Olajšava za donacije

Davčni zavezanci prav tako lahko znižajo svojo davčno osnovo za izplačila v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene.

Prejemniki donacije so lahko rezidenti Slovenije, drugih držav članic ali držav članic EGP, ki opravljajo navedene dejavnosti kot nepridobitne dejavnosti.

Olajšava za donacije je navzgor omejena in sicer na 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca. Za donacije za kulturne namene in za izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene pa znaša olajšava še dodatnih 0,2% obdavčenega prihodka davčnega zavezanca.

Znesek izplačil, ki presega olajšavo, lahko davčni zavezanec koristi v naslednjih 3 davčnih obdobjih.

Tudi izplačila donacij so v osnovi davčno nepriznan odhodek, z olajšavo za donacije pa se lahko doseže, da imajo ta izplačila dejansko naravo davčno priznanih odhodkov.

Dobro poznavanje vseh davčnih olajšav, ki jih podjetja in samostojni podjetniki lahko uveljavljajo, ima lahko bistven vpliv na višino vaše davčne obveznosti, zato je priporočljivo temu delu davčnega obračuna dati posebno pozornost. V primeru, da pri tem potrebujete dodatno pomoč pa smo vam na voljo preko e-maila info@unija.com ali na telefonski številki: +386 1 360 20 00.